Mini­ster bez­pie­czeń­stwa publicz­ne­go Mar­co Men­di­ci­no ostrzegł w śro­dę, że oso­by dołą­cza­ją­ce do pro­te­stu w Otta­wie ryzy­ku­ją powią­za­nie z „nie­bez­piecz­ną dzia­łal­no­ścią przestępczą”.

Na począt­ku tygo­dnia rząd fede­ral­ny powo­łał się na usta­wę o sytu­acjach nad­zwy­czaj­nych po raz pierw­szy od cza­su jej uchwa­le­nia w 1988 roku.

W śro­dę poli­cja zaczę­ła roz­da­wać pro­te­stu­ją­cym w śród­mie­ściu zawia­do­mie­nia, że ​​„muszą natych­miast opu­ścić teren”.

reklama

Cho­ciaż blo­ka­dy na przej­ściach gra­nicz­nych w Onta­rio, Mani­to­bie, Alber­cie i Kolum­bii Bry­tyj­skiej zosta­ły w dużej mie­rze usu­nię­te, część Otta­wy pozo­sta­je zablokowana.

„Dla tych, któ­rzy mogą myśleć o przy­jeź­dzie do Otta­wy w ten week­end – nie rób tego” – powie­dział Mendicino.

„W naj­lep­szym razie miesz­kań­cy mia­sta dali jasno do zro­zu­mie­nia, że ​​to nie jest odpo­wied­nia pora. A w naj­gor­szym możesz zwią­zać się z nie­bez­piecz­ną dzia­łal­no­ścią przestępczą”.

Sto­wa­rzy­sze­nie Pomo­cy Dzie­ciom w Otta­wie wyda­ło w śro­dę oświad­cze­nie wzy­wa­ją­ce rodzi­ców na demon­stra­cji do pod­ję­cia alter­na­tyw­nych usta­leń doty­czą­cych opie­ki „jeśli nie będą w sta­nie opie­ko­wać się swo­imi dzieć­mi w wyni­ku poten­cjal­nej akcji policyjnej”.

„CASO ma man­dat do ochro­ny dziec­ka, gdy jego rodzic nie jest w sta­nie wyko­ny­wać swo­ich praw do opie­ki nad dziec­kiem, a rodzic nie zapew­nił odpo­wied­niej opie­ki ” – czy­ta­my w oświad­cze­niu. „Jeśli rodzi­ce i dzie­ci zosta­ną roz­dzie­le­ni po wysił­kach poli­cji zmie­rza­ją­cych do zakoń­cze­nia demon­stra­cji w cen­trum mia­sta, CASO będzie pra­co­wać nad jak naj­szyb­szym zjed­no­cze­niem rodzin”.

Poli­cja z Otta­wy pre­cy­zu­je to, mówiąc, że usta­wa o nagłych wypad­kach „pozwa­la na regu­la­cję lub zakaz podró­żo­wa­nia do, z lub w okre­ślo­nym obsza­rze. Ozna­cza to, że każ­dy, kto przy­jeż­dża do Otta­wy w celu dołą­cze­nia do trwa­ją­cej demon­stra­cji, łamie prawo. ”

Tym­cza­sem orga­ni­za­to­rzy Kon­wo­ju Wol­no­ści stwier­dzi­li na twit­te­rze że poko­jo­we demon­stra­cje nadal są dopusz­czo­ne w myśl prze­pi­sów o sta­nie nad­zwy­czaj­nym i zapro­si­li wszyst­kich do Otta­wy by wes­przeć protestujących.

link do kon­fe­ren­cji prasowej

https://fb.watch/bdoessAIUi/