W sytu­acji, gdy licz­ba przy­pad­ków przedaw­ko­wa­nia nar­ko­ty­ków rośnie, dwóch leka­rzy ape­lu­je o dekry­mi­na­li­za­cję nar­ko­ty­ków, któ­ra ich zda­niem będzie naj­lep­szym narzę­dziem pre­wen­cji. Dr Keith Ahmad, lekarz zaj­mu­ją­cy się uza­leż­nie­nia­mi w Van­co­uver, mówi, że nie moż­na zdać się tyl­ko na leka­rzy. Rząd powi­nien w koń­cu zająć się regu­la­cją rynku.

Leka­rze z Kolum­bii Bry­tyj­skiej w mar­cu uzy­ska­li moż­li­wość prze­pi­sy­wa­nia meta­do­nu czy hydro­mor­fo­nu nie­któ­rym pacjen­tom, by zapo­bie­gać przedaw­ko­wa­niom, zwłasz­cza w okre­sie pan­de­mii. Do czerw­ca dostęp do opio­idów na recep­tę mia­ło dostęp ponad 1300 osób. Mimo to maj i czer­wiec były rekor­do­we pod wzglę­dem zgo­nów z powo­du przedaw­ko­wa­nia nar­ko­ty­ków. W czerw­cu w Kolum­bii Bry­tyj­skiej stwier­dzo­no 175 zgo­nów, a w maju – 171. W Onta­rio nato­miast w okre­sie od mar­ca do maja licz­ba przy­pad­ków śmier­tel­nych wzro­sła o 25 proc.

Dekry­mi­na­li­za­cji nar­ko­ty­ków na wła­sny uży­tek doma­ga­ją się m.in. głów­na lekarz Kolum­bii Bry­tyj­skiej, dr Bon­nie Hen­ry i człon­ko­wie sto­wa­rzy­sze­nia sze­fów poli­cji. Pre­mier Kolum­bii Bry­tyj­skiej, John Hor­gan, napi­sał w ponie­dzia­łek w tej spra­wie list do pre­mie­ra Tru­de­au. Pod­kre­ślał, że obec­ny stan rze­czy znie­chę­ca oso­by uza­leż­nio­ne do poszu­ki­wa­nia pomocy.

Reklama

Dr Chri­sty Suther­land mówi, że kry­zys opio­ido­wy w pro­win­cji trwa od czte­rech lat. Pan­de­mia jesz­cze dodat­ko­wo go nasi­li­ła. Z powo­du “pro­hi­bi­cji i zamknię­cia gra­nic” ludzie się­ga­ją po coraz bar­dziej tok­sycz­ne nar­ko­ty­ki. Dzie­je się tak w całej Kana­dzie. Czar­ny rynek dostar­cza coraz bar­dziej ska­żo­ne sub­stan­cje, a uza­leż­nie­ni nie mają wybo­ru – bio­rą to, co jest.