Trans­port Cana­da roz­po­czę­ło docho­dze­nie w spra­wie wadli­we­go dzia­ła­nia sys­te­mu grzew­cze­go w Tesli Model 3 i Model Y. Szes­na­stu klien­tów zło­ży­ło skar­gi na dzia­ła­nie ukła­du w cza­sie chło­du. Agen­cja trans­por­tu oba­wia się, że nie­pra­wi­dło­we dzia­ła­nie sys­te­mu ogrze­wa­nia i kli­ma­ty­za­cji może skut­ko­wać paro­wa­niem lub zama­rza­niem przed­niej szy­by, co będzie ogra­ni­czać pole widze­nia kierowcy.

Trans­port Cana­da doda­je, że pro­du­cent ma obo­wią­zek infor­mo­wać agen­cję i wszyst­kich aktu­al­nych wła­ści­cie­li pojaz­dów o uster­ce, któ­ra może wpły­wać na bez­pie­czeń­stwo osób, gdy tyl­ko ją ziden­ty­fi­ku­je. Regu­la­tor poin­for­mo­wał Teslę o roz­po­czę­tym śledztwie.

W 2020 roku CEO Tesli, Elon Musk, twier­dził, że pom­pa cie­pła w Mode­lu Y nale­ży do naj­lep­szych kon­struk­cji inży­nier­skich tego rodzaju.

Reklama

Część wła­ści­cie­li Tesli skar­ży­ło się na dzia­ła­nie pomp cie­pła pod­czas siar­czy­stych mro­zów, poda­je Dri­ve Tesla Cana­da, ser­wis infor­ma­cyj­ny Tesli. Pro­ble­my z ogrze­wa­niem mia­ły się zda­rzać nawet po wymia­nie wadli­wych czuj­ni­ków, któ­re pro­du­cent wymie­niał w Mode­lu 3 i Mode­lu Y z lat 2020–2021.