Cen­tra kul­tu­ry w Otta­wie wpro­wa­dza­ją wymo­gi doty­czą­ce szcze­pień dzie­ci prze­ciw­ko COVID-19. Na pro­gra­my pro­wa­dzo­ne przez nie­któ­re ośrod­ki mogą być zapi­sy­wa­ne tyl­ko dzie­ci, któ­re zosta­ły zaszcze­pio­ne dwo­ma daw­ka­mi – doty­czy to dzie­ci powy­żej 5 roku życia. Jeśli cho­dzi o doro­słych, to wyma­ga­na jest trze­cia dawka.

W ośrod­kach kul­tu­ry Gle­be and Otta­wa South oraz Dover­co­urt Recre­ation Cen­tre wymóg oka­za­nia dowo­du szcze­pie­nia w przy­pad­ku dzie­ci uro­dzo­nych przed 2016 rokiem doty­czy zapi­sów do klu­bów zajęć pozasz­kol­nych, klu­bów śnia­da­nio­wych, zajęć ze sztu­ki, nauki tań­ca, a tak­że obo­zów mar­co­wych i let­nich. Na stro­nie Old Otta­wa South Com­mu­ni­ty Asso­cia­tion moż­na prze­czy­tać, że wery­fi­ka­cja sta­tu­su szcze­pien­ne­go nastą­pi na pierw­szych zaję­ciach. Trze­ba będzie oka­zać dowód szcze­pie­nia dziec­ka w wie­ku od 5 do 17 lat wraz z dowo­dem toż­sa­mo­ści dziec­ka. Otta­wa South Com­mu­ni­ty Cen­tre od 1 mar­ca będzie wyma­gać też trze­ciej daw­ki od wszyst­kich dorosłych.

Ośro­dek Dover­co­urt infor­mu­je, że uwzględ­nia­ne będą tyl­ko zwol­nie­nia ze szcze­pień z powo­dów medycz­nych. Oso­by ze zwol­nie­niem lekar­skim będą musia­ły jed­nak na wła­sny koszt co dwa tygo­dnie wyko­ny­wać test w kie­run­ku COVID-19.

reklama

Mimo że pro­win­cja nie wyma­ga szcze­pień dzie­ci, Gle­be Neigh­bo­ur­ho­od Acti­vi­ties Gro­up, któ­ra pro­wa­dzi Gle­be Com­mu­ni­ty Cen­tre, twier­dzi, że „zdro­wie i bez­pie­czeń­stwo dzie­ci, klien­tów, per­so­ne­lu i rodzin jest spra­wą prio­ry­te­to­wą. Jeste­śmy małą orga­ni­za­cją z ogra­ni­czo­ną licz­bą per­so­ne­lu i nie jeste­śmy przy­go­to­wa­ni na bra­ki kadro­we i poja­wie­nie się ogni­ska koro­na­wi­ru­sa w naszym ośrodku”.

Wszyst­kie pro­win­cje w Kana­dzie wpro­wa­dzi­ły sys­tem pasz­por­tów szcze­pien­nych, ale żad­na nie zde­cy­do­wa­ła się na nało­że­nie obo­wiąz­ku szcze­pień na dzie­ci w wie­ku 5–11 lat.