Nie­sa­mo­wi­ty i pysz­ny prze­pis na keba­ba ada­na do upie­cze­nia w pie­kar­ni­ku i poda­nia z ugo­to­wa­nym ryżem. To pro­sty prze­pis na keba­ba, któ­ry sma­ku­je o wie­le lepiej niż te kupio­ne w restau­ra­cjach. Akcen­ty kuch­ni indyj­skiej i paki­stań­skiej doda­ją potra­wie sma­ku i nuty egzotyki.

Skład­ni­ki:

- Wołowina/baranina/jagnięcina mie­lo­ne 1 kg

REKLAMA

- Czer­wo­na papry­ka 1 śred­nia (posie­kaj i odci­snij sok)

- Czo­snek 5–6 ząbków

- Cebu­la 1 duża (posie­kaj i odci­snij sok)

- 1/2 pęcz­ka pie­trusz­ki lub kolendry

- Sól do smaku

- Pieprz czar­ny 1 łyżeczka

- 2 łyż­ki soku z cytryny

- Sprosz­ko­wa­na kolen­dra 1/2 łyżki

- Kmi­nek w prosz­ku 1 łyżeczka

- czer­wo­ne chi­li 2 łyżeczki

- papry­ka w prosz­ku 1 łyżeczka

- Olej do sma­że­nia 2–3 łyżki

Wymie­szaj dokład­nie wszyst­ko razem w dużej misce, aż utwo­rzy się zwar­ta masa.

Drew­nia­ne patycz­ki nasącz wodą. Do każ­de­go keba­ba użyj dwóch patyczków.

Z mię­snej masy ulep zwar­tą kulę, oblep patycz­ki i for­muj dalej. Ufor­muj kebab, tak jak wstę­gę robiąc na wstę­dze w poprzek kar­by – row­ki.  Włóż ufor­mo­wa­ne keba­by do lodów­ki i zacznij przy­go­to­wy­wać ryż. Ugo­tuj ryż wg prze­pi­su na opa­ko­wa­niu doda­jąc szczyp­te soli, pie­przu i kil­ka liści lau­ro­wych, oraz kie­li­szek ole­ju. Przy­go­tuj ulu­bio­ną sałat­kę aby moż­na było podać wszyst­ko razem jak upie­ką się kebaby.

W mie­dzy­cza­sie ułóż keba­by na bla­sze z pie­kar­ni­ka (papier do pie­cze­nia jest koniecz­ny) dołóż obok pomi­do­ry, ostre paprycz­ki jak lubisz, aby upie­kły się razem z keba­bem.  Jeśli już masz roz­grza­ny pie­kar­nik do 220 °C, włóż blasz­kę z keba­ba­mi i piecz przez 15 minut. Z odci­śnie­te­go soku z warzyw przy­go­tuj gla­zu­rę. Wymie­szaj z sokiem z cebu­li i papry­ki dużą szczyp­tę paprycz­ki chi­li, dodaj oli­wę z oli­wek i kebab posma­ruj tym sosem uży­wa­jąc pedzel­ka. Gotuj dalej obra­ca­jąc co jakiś czas przez nastep­ne 15–20 minut lub do momen­tu, aż keba­by będą w peł­ni upie­czo­ne. Poda­waj gorą­ce z ryżem i sałat­ka­mi. Danie jest bar­dzo pro­ste w przy­go­to­wa­niu i bar­dzo smaczne.