Rosja ogło­si­ła, że samo­lo­ty z Pol­ski, Buł­ga­rii i Czech nie mogą wla­ty­wać w rosyj­ską prze­strzeń powietrz­ną. Rosja­nie wpro­wa­dzi­li ten zakaz w odwe­cie za to, że te trzy kra­je wpro­wa­dzi­ły zakaz korzy­sta­nia z naszej prze­strze­ni lot­ni­czej dla rosyj­skich samolotów.

Zakaz ozna­cza, że jeśli ktoś będzie chciał pole­cieć do Rosji, będzie musiał sko­rzy­stać z połą­czeń innych prze­woź­ni­ków, np. nie­miec­kich czy fran­cu­skich, o ile te kra­je nie odmó­wią lata­nia do Moskwy.

PLL LOT  już wczo­raj o godz. 15 wpro­wa­dzi­ły zawie­sze­nie wszel­kich rej­sów do Moskwy czy do Sankt Peters­bur­ga, a wszel­kie dale­kie loty, tran­zy­to­we np. do Chin czy Japo­nii, odby­wa­ją się tra­są okręż­ną, z omi­nię­ciem Rosji.

reklama

Pol­ska o pół­no­cy zamknę­ła prze­strzeń powietrz­ną dla rosyj­skich samo­lo­tów. Decy­zja rzą­du ozna­cza, że nad Pol­ską nie mogą latać samo­lo­ty np. Aerofłotu.

Łotwa i Esto­nia za przy­kła­dem Pol­ski zamknę­ły dziś swo­ją prze­strzeń powietrz­ną dla rosyj­skich samo­lo­tów — poin­for­mo­wa­ły Ryga i Tallin.

Esto­nia przy­łą­cza się do pol­skiej ini­cja­ty­wy i zaka­zu­je wszyst­kim rosyj­skim liniom lot­ni­czym korzy­sta­nia z naszej prze­strze­ni powietrz­nej — oznaj­mił por­ta­lo­wi ERR Taavi Aas, estoń­ski mini­ster gospo­dar­ki i infrastruktury.

W czwar­tek Wiel­ka Bry­ta­nia w odpo­wie­dzi na inwa­zję rosyj­ską na Ukra­inę wpro­wa­dzi­ła sank­cje wobec firm rosyj­skich, w tym natych­mia­sto­wy zakaz lądo­wa­nia w Wiel­kiej Bry­ta­nii dla samo­lo­tów linii Aerofłot.

W odpo­wie­dzi na tę decy­zję, rosyj­ski urząd pań­stwo­wy Rosa­wia­cja poin­for­mo­wał w pią­tek, że Rosja zaka­zu­je wyko­rzy­sta­nia jej prze­strze­ni powietrz­nej dla rej­sów samo­lo­tów zwią­za­nych z Wiel­ką Bry­ta­nią. Cho­dzi tak­że o prze­lo­ty tranzytowe.

Rów­nież w czwar­tek ze wzglę­du na agre­sję rosyj­ską na Ukra­inie prze­strzeń powietrz­ną zamknę­ła Mołdawia.