Pyta­nie do Board of Direc­tors dot. Odzia­łu CU w Milton

to bcc: redakcja

Sza­now­ny Panie/Pani,

Reklama

        Odwie­dzi­łam oddział CU w Mil­ton tj. oddział, któ­ry został prze­nie­sio­ny z Cen­trum JP2. Zwra­cam się do decy­den­tów prze­nie­sie­nia tj. obec­nych człon­ków Rady Dyrek­to­rów CU z pytaniami:

        1. Jak Pan/Pani gło­so­wa­ła w/s zamknię­cia Oddzia­łu CU w Cen­trum JP2?

        2. Czy Pan/Pani wie jakie będą skut­ki zamknię­cia Oddzia­łu JP2 dla człon­ków Cre­dit Unii i same­go Cen­trum JP2?  Czy uwa­ża Pan/Pani że decy­zja w/s relo­ka­cji oddzia­łu do Mil­ton (ponad 20km) była wła­ści­wa dla człon­ków Cre­dit Union?

        3. Jakie korzy­ści mamy my Człon­ko­wie z nowej loka­li­za­cji oddzia­łu CU Mil­ton? Ile mamy nowych depo­zy­tów i hipo­tek w nowym oddziale?

        4. Ile nowych człon­ków dołą­czy­ło do oddziału?

        5. Ile kosz­to­wał remont i dosto­so­wa­nie do potrzeb CU?

        6. Ile wyno­si opła­ta mie­sięcz­na wynaj­mu (rent)?

        A oto lista człon­ków Rady wg Stro­ny inter­ne­to­wej polcu.com. Con­tact Us (polcu.com)

Board of Directors:

Elzbie­ta Mor­gan — Chair

Michal Kasprzak — Vice Chair

Anto­ni Pakul­ski — Cor­po­ra­te Secretary

Andrzej Dut­kie­wicz — Director

Hen­ryk Gadom­ski — Director

Piotr P. Mazur­kie­wicz — Director

Mark Tabo­row­ski — Director

Wysy­łam do adre­sów ogól­nie dostęp­nych i pro­szę o odpowiedź.

Jolan­ta Lyderman

•••

Przy­po­mnę,

        Byłem zwo­len­ni­kiem ludzi Kon­fe­de­ra­cji zanim PIS wygrał wybo­ry w 2015. Sza­no­wa­łem ich, bo mówi­li jed­nym języ­kiem z patrio­ta­mi. Pamię­tam wywiad Brau­na z Wałęsą.

        Dozna­łem szo­ku, kie­dy zauwa­ży­łem ich bez­sen­sow­ne i niczym nie­uza­sad­nio­ne ata­ki na PIS od pierw­szych dni rzą­dów, jesz­cze zanim PIS zaczął na dobre spra­wo­wać wła­dzę. Przez jakiś czas tłu­ma­czy­łem to sobie w róż­ny spo­sób. Miar­ka się prze­la­ła kie­dy po raz kolej­ny usły­sza­łem z ust lide­rów Kon­fe­de­ra­cji taki sam język szczu­cia, jaki sły­sza­łem z ust naj­gor­szych pry­mi­ty­wów-KODzia­rzy i UB-wate­li RP, na swych zlo­tach. A póź­niej, obser­wo­wa­łem jak Kon­fe­de­ra­cja gło­su­je ramię w ramię z tar­go­wic­ką “opo­zy­cją”.

        Ich porów­ny­wa­nie PIS do PO, to już total­ny odlot.

        Sam tyl­ko fakt, że Kon­fe­de­ra­cja trzy­ma u sie­bie Kor­wi­na-Mik­ke, któ­ry ze swą sym­pa­tią do Rosji nawet się nie kry­je, mówi wie­le o praw­dzi­wych inten­cjach Konfederacji.

        Słu­cha­jąc szpie­ga Rosji Kor­wi­na-Mik­ke, nie dzi­wię się, jak wie­lu Pola­ków prze­ko­nu­je się do reto­ry­ki total­nie sprzecz­nej z rze­czy­wi­sto­ścią — reto­ry­ki ZAPRZAŃSTWA. Mik­ke prze­ra­bia wszyst­kie fak­ty w coś zupeł­nie inne­go. Nikt nor­mal­ny na takie pomy­sły, by nie wpadł.

        Otrzy­my­wa­łem posty, w któ­rych (ukry­ty pod nim Rosja­nin) wma­wia czy­tel­ni­ko­wi, że na nagra­niu, w któ­rym widać zwło­ki “żoł­nie­rzy” rosyj­skich (sor­ry-ban­dy­tów), mówi że to.….…MANEKINY. Inten­cja jest oczy­wi­ście wmó­wić, że Rosja­nie tam nie giną, a “Ukra­iń­cy insce­ni­zu­ją to podkladajac…MANEKINY”.

        Ja oglą­da­jąc to, widzia­łem zwło­ki ludz­kie. Ale są tacy któ­rzy po takiej suge­stii, zauważa.…..MANEKINA.

        Wie­lu z nas żegna­ło kogoś na pogrze­bie i widzie­li­śmy jak bar­dzo twarz zmar­łe­go sie zmie­nia. To rzecz nie­kwe­stio­no­wa­na. Ale inter­ne­to­wi mąci­cie­le są w sta­nie pogrą­żo­nej w żało­bie sobie wmó­wić, że zwło­ki zosta­ły zamie­nio­ne, i w trum­nie jest.….MANEKIN.

        Dziś, w iden­tycz­ny spo­sób, Janusz Kor­win-Mik­ke z Kon­fe­de­ra­cji sto­su­je tę samą tech­ni­kę odwra­ca­nia uwa­gi od zbrod­ni Puti­na i prze­ra­bia­nia cze­goś naj­oczy­wist­sze­go w coś total­nie innego——ale dzia­ła­ją­ce­go na korzyść puti­now­skiej pro­pa­gan­dy. Po opu­bli­ko­wa­niu zbrod­ni rosyj­skich w Buczy,  napi­sał tak:

        “Zauwa­ży­li­ście Pań­stwo, że domy są nie­mal nie­tknię­te (pew­no nie…)? A pomy­śle­li­ście, dla­cze­go  cho­wa się ludzi w maso­wych gro­bach — a nie cho­wa­ją ich krew­ni (w Buczy żyło 36 tys.)? I cze­mu krew­ni nie usu­nę­li tych ciał z uli­cy? Patrz­cie i MYŚLCIE! To nie boli”

        Wła­śnie ci, kogo myśle­nie boli, zatrzy­ma się nad sło­wa­mi Kor­wi­na, i zada sobie pyta­nie: “kur­de! a może coś w tym jest?” Takich nie brak, i mam kuzy­na, któ­ry pod­ła­pie wszyst­kie takie brednie.

        Takie wła­śnie bzdu­ry- two­rzą­ce myślo­wy zamęt, są roz­pro­wa­dza­ne maso­wo i to też czy­nią ludzie Konfederacji.

polonus1@hotmail.com

Cezar