Sza­now­na Redakcjo,

Pro­szę prze­ka­zać Panu Janu­szo­wi Niem­czy­ko­wi wyra­zy uzna­nia za zna­ko­mi­tą ana­li­zę i kla­row­nie wyło­żo­ne oce­nę nasze­go poło­że­nia, jako cywi­li­za­cji Euro­ame­ry­kań­skiej w aktu­al­nej sytu­acji geo­po­li­tycz­nej (Od Cza­sów Czyn­gis Cha­na). Jakie były­by jego rady: co robić w Pol­sce? Korup­cja, głu­po­ta poli­ty­ków oraz demo­ra­li­za­cja kaki­sto­kra­cji sieje

dez­orien­ta­cja, ogłu­pia spo­łe­czeń­stwo wpra­wia­jąc je w bez­sil­ność i drę­twie­nie — co postę­pu­je w zastra­sza­ją­cym tempie.

Po trzy­dzie­stu latach emi­gra­cji w kra­ju zna­ko­mi­cie zor­ga­ni­zo­wa­nym o przy­ja­znej oby­wa­te­lo­wi admi­ni­stra­cji, polit­po­praw­ność w Szwe­cji wygna­ła mnie z powro­tem do Pol­ski. Ale i tu zaczy­na się sze­rzyć ten obłęd.

Oba­wiam się naj­gor­sze­go, Wit­ka­cy w “Nie­na­sy­ce­niu” pisząc o nad­cią­ga­ją­cym zagro­że­niu żół­tej rasy miał jed­nak intu­icje kata­stro­fi­sty. Łącze sza­cun­ku i Do Sie­go Roku — oby był lep­szy niż poprzedni.

M. Legier­ski

Od redak­cji: Z przy­jem­no­ścią przekazaliśmy.

•••

        Piszę do was, ponie­waż jestem waszym czy­tel­ni­kiem i pro­szę was aby­ście poin­for­mo­wa­li ludzi o mojej organizacji.

Moja orga­ni­za­cja ofe­ru­je pomoc poszko­do­wa­nym, pobi­tym, fał­szy­wie oskar­żo­nym, fał­szy­wie ska­za­nym i wszyst­kim innym męż­czy­znom, któ­rzy dozna­li ura­zu i niesprawiedliwości.

Jako Akt Spra­wie­dli­wo­ści i Pra­wa Poszko­do­wa­nych, mamy zero tole­ran­cji dla tych, któ­rzy te prze­stęp­stwa popeł­ni­li, oraz tych, któ­rzy popeł­ni­li prze­stęp­stwo i jesz­cze zosta­li fał­szy­wie uzna­ni za poszkodowanych.

Nasza orga­ni­za­cja nie tole­ru­je żad­ne­go ste­reo­ty­po­we­go z powo­du płci.  Kie­dy kobie­ta ude­rzy męż­czy­znę to ona jest prze­stęp­cą, a nie on, bo jest mężczyzną.

Bycie męż­czy­zną nie robi cię prze­stęp­ca, a ja poszko­do­wa­na bo jest kobieta.

My zaj­mu­je­my się i będzie­my się zaj­mo­wać pań­stwo­wy­mi i pry­wat­ny­mi insty­tu­cja­mi:  Poli­cja, OPP, RCMP, CSIS, Sąda­mi, Wszyst­ki­mi Szko­ła­mi, Zakła­da­mi Pra­cy oraz wszyst­ki­mi fir­ma­mi, któ­re nie­pra­wi­dło­wo spra­wu­ją się wobec mężczyzn.

Jeśli Poli­cjant tyl­ko powie że jest w porząd­ku kobie­cie co nie jest w porząd­ku męż­czyź­nie to będzie auto­ma­tycz­nie aresz­to­wa­ny i wsa­dzo­ny do wię­zie­nia na 10 lat, za pierw­szym razem.

Każ­dy sędzia nie będzie sądził spra­wie­dli­wie, to rów­nież zosta­nie wsa­dzo­ny do wię­zie­nia na 10 lat lub więcej.

Macie nie bać się poli­cji ani niko­go kto was stra­szy wię­zie­niem, bo macie pra­wo mówić praw­dę, szcze­gól­nie o tych, któ­rzy was skrzyw­dzi­li.  Wszy­scy mamy się bra­wo się bro­nić i innych przed napast­ni­ka­mi, bez wzglę­du na płeć.

Jeśli tyl­ko poli­cjant piśnie sło­wo w tej sytu­acji, będzie natych­miast aresz­to­wa­ny za bycie nie­bez­piecz­nym dla otoczenia.

ERNEST SIENKIEWICZ

Akt Spra­wie­dli­wo­ści i Pra­wa Poszkodowanych

Od redak­cji: Powodzenia

•••

Sza­now­ni Państwo.

Z przy­kro­ścią i bólem uprzej­mie zawia­da­miam, że odszedł na wiecz­na war­te Jerzy Muży­ło, wie­lo­let­ni pre­zes Sto­wa­rzy­sze­nia Kre­sy Wschod­nie Dzie­dzic­two i Pamięć, do któ­re­go z dumą rów­nież i ja należę.

Mail tile pla­no il .…

Niech spo­czy­wa w pokoju.

Chwa­ła i Cześć Bohaterom !!!

Z sza­cun­kiem

Ewa Elzbie­ta Deoniziak

•••

Ford wyrzu­cił MPP za mówie­nie praw­dy  Poni­żej list do pre­mie­ra For­da to on sam powi­nien być wyrzucony.

Mr Ford

I am very outra­ged that you fired Mr. Baber for say­ing the truth. You must be very uncom­for­ta­ble with that truth.  This is third MPP you fired for the­ir convic­tions and beliefs ONLY becau­se they dif­fer from yours ; howe­ver, you did not fire Rod Phil­lip who lied ter­ri­bly and put Onta­rian in dan­ger.  You knew abo­ut that lie also.  Mr., Baber sha­res beliefs of majo­ri­ty of Onta­rians.  So you will fires us also?    I will fight for him and for Ontarians.

Wie­sia derlatka

——

I total­ly sup­port you abo­ut you let­ter say­ing that restric­tions are unfo­un­ded. I wor­ked in hospi­tal and saw fir­sthand that this is no real pan­de­mic situ­ation. I want to thanks for your coura­ge and try­ing exer­ci­sing free spe­ech which in Onta­rio is Not allo­wed thanks to tota­li­ta­rian sys­tem under Mr Ford . Many people think same like you

Wie­sla­wa Derlatka

Hamil­ton