Był mier­nym amba­sa­do­rem nic nie zro­bil dla  Polo­ni  i nazwać go ”emi­nen­cja” jest  nie na miejscu.

        A ten R. to cwa­niak. Dzię­ki takim cwa­nia­kom nie ma dobrej repre­zen­ta­cji tu w Kana­dzie. A  to, że nazwał tra­ke­rów hoło­tą to go pogrą­ży  na całe życie Polo­nia nie ma dobrej repre­zen­ta­cji tu w Kana­dzie.  Naj­le­piej wycho­dzą im tyl­ko ban­kie­ty poże­gnal­ne. Za to wia­do­mo cze­mu  poświę­ca­ją się bez resz­ty obro­nie swo­je­go kom­for­to­we­go stoł­ka. Gar­dzę taki­mi działaczami.

Wie­sła­wa

Reklama

•••

Dear Sir/Madam.

        I am wri­ting in respon­se to your 9 March 2022 artic­le titled “Ame­ri­can Polo­nia on the remo­val of MAUS comics from libra­ries” by Andrzej Kumor.

        Ple­ase note that we are requ­esting the remo­val of MAUS from public scho­ol cur­ri­cu­la. Remo­val from libra­ries and other public­ly-acces­si­ble sour­ces would repli­ca­te the actions of Hitler and Sta­lin, which we are not requesting.

        Ple­ase revi­se the title to read “from public scho­ol curricula”.

Thank you,

Gene Soko­low­ski, PhD

PASI EDU President

•••

Doty­czy tek­stu A. Kumo­ra „Pokaż­cie, że wie­rzy­cie w to, co głosicie”.

        Cie­ka­wy ten text. Prak­tycz­nie nikt w tej chwi­li nie wie w któ­rym kie­run­ku podą­ża cywi­li­za­cja. Na razie to wszyst­ko to nar­ko­tycz­ne deli­rium i psy­cho­de­lic poli­tycz­ny taniec. Żad­ne pań­stwo nie gwa­ran­tu­je roz­wią­zań w orga­ni­zo­wa­niu glo­ba­li­zmu, ani reżi­mu lub dyk­ta­tu­ry czy demo­kra­cji opar­tej na kapi­ta­li­zmie. Nawet komu­nizm gaśnie z roku na rok. Wszyst­kie cudow­ne pomy­sły o nowej glo­bal­nej demo­kra­cji walą się w gru­zy i wyraź­nie zbli­ża się total­na anar­chia. Nor­mal­nie, jak pań­stwa zachod­nie prze­sta­ną pła­cić ludziom zasił­ki socjal­ne to nie będzie żad­nej siły, by utrzy­mać bez­pie­czeń­stwo w kra­jach wyso­ko­ro­zwi­nię­tych. O roz­wią­za­niach komu­ni­stycz­nych nawet nie ma co marzyć, bo to, co ofe­ru­ją to tyl­ko tra­twa ratun­ko­wa na krót­ki okres cza­su. Zagro­że­nie uży­cia bro­ni nukle­ar­nej będzie bar­dzo real­ne, jak nigdy do tej pory. Nie ule­ga wąt­pli­wo­ści, że Kana­da i Rosja musi zre­zy­gno­wać z posia­da­nych tery­to­riów, bo to są ugo­ry świa­ta. Unie­moż­li­wia­ją roz­wój innych kra­jów. Tu żaden Bóg niko­mu nic nie dał i zie­mia nale­ży do ludzi, któ­rzy na niej miesz­ka­ją. Nie moż­na jej posia­dać, kupić lub sprzedać.

        To samo doty­czy wody i powie­trza a nawet prze­strze­ni kosmicz­nej. Nie ule­ga wąt­pli­wo­ści że będą usta­lo­ne fun­du­sze mini­mal­ne­go docho­du socjal­ne­go dla wszyst­kich ludzi na zie­mi. Tyl­ko po to by zapo­biec nie­po­trzeb­nej emi­gra­cji ludów. Będzie zakaz gro­ma­dze­nia dóbr mate­rial­nych przez jed­nost­ki i każ­de orga­ni­za­cje, razem z pro­du­cen­ta­mi. Cena zaku­pu każ­de­go pro­duk­tu będzie zawie­ra­ła cenę uty­li­za­cji. Bar­dzo praw­do­po­dob­nie nie będzie żad­ne­go pań­stwa i rzą­du. Dobrze że mnie wte­dy już nie będzie. Jaka świe­tla­na przy­szłość nam się szykuje.

Ryszard Zawi­szew­ski

•••

GONIEC popie­ra zachód i neo­na­zi­stów??? tak wyni­ka z poniż­sze­go artykuł!

        Ohy­da oku­pan­ta świa­to­we­go!!! !!! Któ­ry upra­wia ludo­bó­stwo! Już ma znów przy­go­to­wa­ne śmier­cio­no­śne szcze­pion­ki w UE od 01/07/ 22!!! A co pra­cow­ni­cy GOŃCA nie pod­le­ga­ją szczepieniu?

        Nale­żą do wybrań­ców? Wszyst­ko z zacho­du obec­nie jest już nie­ludz­kie a dia­bo­licz­ne, Pola­cy nie chcą z bestią mieć nic do czy­nie­nia!!!!!!!! Uro­dzi­li­śmy się ludz­mi i nimi zosta­nie­my do koń­ca! W koń­cu dla pazer­nych hien ten glob oka­zał się za mały!!!!!!!!!!  W DONBASIE OD 2015r.  DO POCZĄTKU TEGORZ ROKU WYMORDOWALI NAZI-BANDEROWCY NIE 13.000 A 44.000 GŁÓWNIE CO WIDAĆ NA FILMACH DOKUMENTALNYCH! TRUPY Z JELITAMI NA ZEWNĄTRZ!!!!!!!!! O ILOŚCI ZAMORDOWANYCH MŁODYCH ROSJAN W DONBASIE PODAŁY FRANCUSKIE MEDIA NIEZALEŻNE. CZYLI CO TERAZ WSZYSCY LUDZIE TEGO ŚWIATA MAJĄ SIĘ ZGODZIĆ NA LUDOBUJSTWO NAZISTOWSKIE???? TAK? TAK TO MA BYĆ??? NORMALNI LUDZIE NIE CHCĄ JUŻ SYSTEMU ZBRODNICZEGO, ZROZUMIANO????

        RIA Novo­sti: Trze­ba wyma­zać Ukra­inę z mapy i „reedu­ko­wać” jej miesz­kań­ców — Goniec

        RIA Novo­sti: Trze­ba wyma­zać Ukra­inę z mapy i „reedu­ko­wać” jej miesz­kań­có… W minio­ną nie­dzie­lę ofi­cjal­na rosyj­ska agen­cja RIA Nowo­sti, nale­żą­ca do pań­stwo­we­go przedsiębior…

Od redak­cji: Prze­pra­sza­my, ale to beł­kot i trud­no nam zareagować.