W Kana­dzie, gdzie — jak wia­do­mo mamy trzy mie­sią­ce lata oraz zimę — nigdy nie jest za wcze­śnie na roz­po­czę­cie przy­go­to­wań do tej ostat­niej  a zima w tym roku może być sroż­sza niż zazwy­czaj z powo­du zja­wi­ska pogo­do­we­go zwa­ne­go La Niña.

Świa­to­wa Orga­ni­za­cja Mete­oro­lo­gicz­na pro­gno­zu­je , że ist­nie­je 40% szan­sa, że La Niña się poja­wi. Zja­wi­sko to pole­ga na znacz­nym ochło­dze­niu tem­pe­ra­tu­ry powierzch­ni wody na Oce­anie Spo­koj­nym, co może wpły­wać na pogo­dę na całym świecie.

Według The Weather Network , aktyw­na La Niña może ozna­czać chłod­niej­szą zimę w zachod­niej Kana­dzie, co może roz­cią­gać się na Onta­rio, wraz z wil­got­niej­szy­mi warun­ka­mi na Zachod­nim Wybrze­żu i w pobli­żu Wiel­kich Jezior.

Mogła­by rów­nież pomóc w two­rze­niu sztor­mów tro­pi­kal­nych na Oce­anie Atlan­tyc­kim, z moż­li­wo­ścią wystą­pie­nia więk­szej licz­by poważ­nych hura­ga­nów o sile kate­go­rii trze­ciej lub wyższej.

Pro­gno­zy w Kana­dzie mówią o mroź­nej zimie z wcze­snym począt­kiem sezo­nu w nie­któ­rych pro­win­cjach i pierw­szy­mi opa­da­mi śnie­gu, któ­re mogą nadejść szyb­ciej, niż moż­na by się spodziewać.
Pro­gno­za jesien­na prze­wi­du­je wcze­sne przy­mroz­ki i znacz­ne opa­dy desz­czu w nie­któ­rych zachod­nich pro­win­cjach The Weather Network opu­bli­ko­wa­ło swo­ją pro­gno­zę 14 wrze­śnia, a jeśli cho­dzi o zachód, wszyst­ko jest moż­li­we od „poważ­nych opa­dów desz­czu” do „wcze­sne­go mrozu”.