Infla­cja kon­su­menc­ka wynio­sła 12,4% w uję­ciu rocz­nym w kwiet­niu 2022 r., podał Głów­ny Urząd Sta­ty­stycz­ny (GUS). W sto­sun­ku do poprzed­nie­go mie­sią­ca ceny towa­rów i usług wzro­sły o 2%.

„Ceny towa­rów i usług kon­sump­cyj­nych w kwiet­niu 2022 r. w porów­na­niu z ana­lo­gicz­nym mie­sią­cem ub. roku wzro­sły o 12,4% (przy wzro­ście cen towa­rów – o 13,1% i usług – o 10,1%). W sto­sun­ku do poprzed­nie­go mie­sią­ca ceny towa­rów i usług wzro­sły o 2,0% (w tym towa­rów – o 2,3% i usług – o 1,2%)” – czy­ta­my w komunikacie.

W porów­na­niu z mie­sią­cem ana­lo­gicz­nym poprzed­nie­go roku wyż­sze ceny w zakre­sie miesz­ka­nia (o 17%), żyw­no­ści (o 13,2%), trans­por­tu (o 21,1%), restau­ra­cji i hote­li (o 14,1%) oraz rekre­acji i kul­tu­ry (o 9,3%) pod­nio­sły ten wskaź­nik odpo­wied­nio o 4,22 pkt proc., 3,22 pkt proc., 1,99 pkt proc., 0,66 pkt proc. i 0,57 pkt proc.

Reklama

W kwiet­niu br. w porów­na­niu z poprzed­nim mie­sią­cem naj­więk­szy wpływ na wskaź­nik cen towa­rów i usług kon­sump­cyj­nych ogó­łem mia­ły wyż­sze ceny w zakre­sie żyw­no­ści (o 4,4%), miesz­ka­nia (o 1,8%), odzie­ży i obu­wia (o 3%) oraz rekre­acji i kul­tu­ry (o 2%), któ­re pod­wyż­szy­ły wskaź­nik odpo­wied­nio o 1,05 pkt proc., 0,47 pkt proc., 0,13 pkt proc. i 0,12 pkt proc.