Wła­dze bry­tyj­skie zale­ci­ły w śro­dę, aby jeśli to moż­li­we szcze­pion­ki Astra­Ze­ne­ca prze­ciw­ko COVID-19 nie poda­wać oso­bom doro­słym poni­żej 30 roku życia, ze wzglę­du na moc­ne dowo­dy na to, że zastrzyk może być powią­za­ny z rzad­ki­mi zakrze­pa­mi krwi.

Zale­ce­nie poja­wi­ło się, gdy orga­ny regu­la­cyj­ne zarów­no w Wiel­kiej Bry­ta­nii, jak i w Unii Euro­pej­skiej pod­kre­śli­ły, że dla więk­szo­ści ludzi korzy­ści z otrzy­ma­nia szcze­pion­ki nadal prze­wyż­sza­ją ryzy­ko  — mimo że Euro­pej­ska Agen­cja Leków stwier­dzi­ła, iż ​​zna­la­zła „moż­li­wy zwią­zek” mię­dzy zastrzy­kiem i rzad­ki­mi zakrze­pa­mi. Wła­dze bry­tyj­skie zale­ci­ły, aby oso­bom poni­żej 30 roku życia ofe­ro­wa­no alter­na­ty­wę dla Astra­Ze­ne­ca. Jed­nak EMA nie odra­dza­ła takich ogra­ni­czeń wie­ko­wych, pozo­sta­wia­jąc pań­stwom człon­kow­skim decy­zję, czy ogra­ni­czyć  stosowanie.

Szcze­pion­ka AZ jest tań­sza i łatwiej­sza do prze­cho­wy­wa­nia niż wie­le innych, ma klu­czo­we zna­cze­nie dla glo­bal­nej kam­pa­nii szcze­pień oraz jest fila­rem pro­gra­mu wspie­ra­ne­go przez ONZ zna­ny jako COVAX, któ­re­go celem jest dostar­cze­nie szcze­pio­nek nie­któ­rym z naj­bied­niej­szych kra­jów świata.

Agen­cja UE opi­sa­ła skrze­py jako „bar­dzo rzad­kie” skut­ki ubocz­ne.  Agen­cja stwier­dzi­ła, że ​​więk­szość zgło­szo­nych przy­pad­ków wystą­pi­ła u kobiet w wie­ku poni­żej 60 lat w cią­gu dwóch tygo­dni po szcze­pie­niu — ale na pod­sta­wie obec­nie dostęp­nych dowo­dów nie była w sta­nie ziden­ty­fi­ko­wać kon­kret­nych czyn­ni­ków ryzy­ka. Eks­per­ci prze­ana­li­zo­wa­li kil­ka­dzie­siąt przy­pad­ków, któ­re napły­nę­ły głów­nie z Euro­py i Wiel­kiej Bry­ta­nii, gdzie oko­ło 25 milio­nów osób otrzy­ma­ło szcze­pion­kę AstraZeneca.

W mar­cu kil­ka­na­ście kra­jów, głów­nie w Euro­pie, zawie­si­ło sto­so­wa­nie pre­pa­ra­tu Astra­Ze­ne­ca w związ­ku z pro­ble­mem zakrze­pów krwi. Więk­szość zosta­ła wzno­wio­na — nie­któ­re z ogra­ni­cze­nia­mi wie­ko­wy­mi — po tym, jak EMA stwier­dzi­ła, że ​​kra­je powin­ny kon­ty­nu­ować sto­so­wa­nie szczepionki.

Wiel­ka Bry­ta­nia, któ­ra w dużym stop­niu pole­ga na Astra­Ze­ne­ca, nadal z niej korzystała.