Męż­czy­zna z Cal­ga­ry, któ­ry będąc nagi, wła­mał się do domu pro­fe­sor uni­wer­sy­te­tu i zaata­ko­wał ją kijem od mio­tły, został ponow­nie uzna­ny za nie­win­ne­go po tym, jak Sąd Naj­wyż­szy Kana­dy uznał argu­men­ty obro­nu tłu­ma­czą­cej czyn skraj­nym  odu­rze­niem środ­ka­mi psychodelicznymi.

Były stu­dent Mount Roy­al Uni­ver­si­ty, Mat­thew Brown, został oskar­żo­ny o wła­ma­nie i napad po incy­den­cie z 2018 roku, w któ­rym Janet Ham­nett dozna­ła zła­ma­nia kości w dłoniach.

Brown to jed­na z trzech orze­czeń, któ­re wydał w pią­tek Sąd Naj­wyż­szy Kana­dy (SCC), któ­re doty­czą osób,  któ­re zde­cy­do­wa­ły się zaży­wać środ­ki odu­rza­ją­ce a następ­nie popeł­ni­ły przestępstwa.

Reklama

Art. 33.1 Kodek­su kar­ne­go, w pew­nych oko­licz­no­ściach zabra­nia korzy­sta­nia z takiej obro­ny. W pią­tek NSA, uzna­jąc ten arty­kuł  za nie­zgod­ny z kon­sty­tu­cją, jed­no­gło­śnie orzekł, że dobro­wol­ne zaży­wa­nie środ­ków odu­rza­ją­cych nie może zastą­pić zamia­ru kry­mi­nal­ne­go doko­na­nia prze­stęp­stwa wyma­ga­ne­go do wyda­nia wyro­ku skazującego.

Sąd wydał rów­nież jed­no­gło­śną decy­zję w spra­wach Sul­li­van i Chan, z  Onta­rio,   SCC pod­trzy­mał unie­win­nie­nie Davi­da Sul­li­va­na i naka­zał nowy pro­ces Tho­ma­sa Chana.

Ham­nett, kobie­ta zaata­ko­wa­na przez Brow­na, komen­tu­jąc wyrok powie­dzia­ła, że ​​oba­wia się o przy­szłe ofia­ry. „Cho­ciaż jestem bar­dzo roz­cza­ro­wa­ny tą decy­zją, na tym eta­pie nie cho­dzi tu o mnie” – powie­dział Ham­nett w pisem­nym oświadczeniu.

„Naj­waż­niej­sze do roz­wa­że­nia jest to, że ma to nega­tyw­ny wpływ na ofia­ry napa­ści w całej Kana­dzie. W swo­im 104-stro­ni­co­wym orze­cze­niu sąd wezwał par­la­ment do uchwa­le­nia prze­pi­sów chro­nią­cych ofia­ry bru­tal­nych prze­stępstw popeł­nia­nych pod­czas skraj­ne­go odurzenia.

‘Poczu­cie pilności’
Sąd pod­kre­ślił, że „ochro­na ofiar bru­tal­nych prze­stępstw — szcze­gól­nie w świe­tle rów­no­ści i god­no­ści kobiet i dzie­ci, któ­re są nara­żo­ne na akty sek­su­al­ne i prze­moc w sta­nie nie­trzeź­wo­ści — jest pil­nym i istot­nym celem społecznym”.

Fede­ral­ny mini­ster spra­wie­dli­wo­ści David Lamet­ti powie­dział, że rząd ana­li­zu­je decyzję.

 

W przy­pad­ku Sul­li­va­na i Cha­na obaj męż­czyź­ni zaży­wa­li nar­ko­ty­ki, a następ­nie, w sta­nach psy­cho­zy, zadźga­li noża­mi człon­ków rodzi­ny. Sul­li­van zra­nił mat­kę, a Chan zabił ojca.

W  przy­pad­ku Brow­na on sam osza­co­wał, że wziął oko­ło 2,5 gra­ma magicz­nych grzy­bów i wypił oko­ło 12–14 uncji wód­ki plus „kil­ka piw”, zanim zaata­ko­wał Ham­nett w jej domu, gdzie wie­lo­krot­nie „miaż­dżył” jej ręce. Przed pro­ce­sem Brow­na w 2019 r. sędzia z Cal­ga­ry odrzu­cił prze­pi­sy, któ­re unie­moż­li­wia­ją wyko­rzy­sta­nie odu­rze­nia do obro­ny w podob­nych spra­wach, toru­jąc dro­gę praw­ni­ko­wi Seano­wi Faga­no­wi, by argu­men­to­wał, że jego klient nie był w sta­nie sfor­mu­ło­wać wyma­ga­ne­go zamia­ru popeł­nie­nia przestępstw.

W maju 2020 r. Brown, opi­sa­ny przez Faga­na jako „dobry czło­wiek, któ­ry zro­bił coś zupeł­nie nie w swo­im cha­rak­te­rze”, został unie­win­nio­ny przez sędzie­go sądu wyż­szej instan­cji po pro­ce­sie. Ale 14 mie­się­cy póź­niej Sąd Ape­la­cyj­ny Alber­ty uchy­lił wyrok unie­win­nia­ją­cy, ska­zu­jąc Brow­na za napaść po orze­cze­niu, że musi ponieść kon­se­kwen­cje zaży­wa­nia nie­le­gal­nych nar­ko­ty­ków „z lek­ko­myśl­nym lek­ce­wa­że­niem moż­li­wych konsekwencji”.