Kobie­ta z Kolum­bii Bry­tyj­skiej stoi w obli­czu wie­lu zarzu­tów pod­pa­le­nia po tym, jak poli­cja poin­for­mo­wa­ła, że ​​wcze­śniej tej wio­sny celo­wo wywo­ła­ła kil­ka poża­rów na połu­dnio­wym wscho­dzie prowincji.

Miesz­kan­ka Kam­lo­ops, Ange­la Eli­se Cor­nish, lat 42, zosta­ła aresz­to­wa­na w śro­dę i oskar­żo­na o czte­ry  pod­pa­le­nia.  Jest prze­trzy­my­wa­na za krat­ka­mi do cza­su roz­pra­wy w spra­wie kau­cji zapla­no­wa­nej na poniedziałek.

Lisa Hude­ma, nad­in­spek­tor ochro­ny prze­ciw­po­ża­ro­wej w BC Wild­fi­re Servi­ce, powie­dzia­ła, że ​​jej agen­cja roz­po­czę­ła współ­pra­cę z poli­cją po ziden­ty­fi­ko­wa­niu „obsza­ru zain­te­re­so­wa­nia” w pobli­żu Kam­lo­ops, gdzie było kil­ka nie­daw­nych poża­rów spo­wo­do­wa­nych przez ludzi

Reklama