Male­ją­ce zain­te­re­so­wa­nie przy­ję­ciem pierw­szej daw­ki szcze­pion­ki COVID-19,  może prze­ło­żyć się na dłuż­sze ocze­ki­wa­nie na peł­ne ponow­ne otwar­cie pro­win­cji, ostrze­ga Alber­tan pre­mier Jason Kenney.

Ponie­dział­ko­wa aktu­ali­za­cja doty­czą­ca COVID-19 w Alber­cie dostar­czy­ła zarów­no zachę­ca­ją­cych, jak i znie­chę­ca­ją­cych infor­ma­cji na temat  wysił­ków pro­win­cji mają­cych na celu ogra­ni­cze­nie roz­prze­strze­nia­nia się wirusa.

Pro­win­cja  zgło­si­ła 127 nowych przy­pad­ków, co sta­no­wi naj­mniej­szą dzien­ną kwo­tę od począt­ku paź­dzier­ni­ka, kie­dy dru­ga fala zaczę­ła rosnąć.

Ale zma­la­ła też licz­ba osób, któ­re otrzy­ma­ły pierw­szą daw­kę szcze­pion­ki: 9 179 osób  naj­mniej w cią­gu jed­ne­go dnia od począt­ku kwiet­nia, kolej­ne 15 914 osób otrzy­ma­ło dru­gą dawkę.

„Docie­ra­my teraz do tego kry­tycz­ne­go punk­tu, w któ­rym każ­da dodat­ko­wa oso­ba, któ­ra zde­cy­du­je się na pierw­szą daw­kę, będzie w sta­nie przy­spie­szyć peł­ne otwar­cie  Alber­ty” – powie­dział Ken­ney w poniedziałek.

„Jeśli powstrzy­my­wa­łeś się z tego czy inne­go powo­du, teraz jest czas, aby dostać zastrzyk”.

Plan ponow­ne­go otwar­cia Alber­ty jest bez­po­śred­nio powią­za­ny ze wskaź­ni­ka­mi szcze­pień i licz­bą hospi­ta­li­za­cji .Etap 2, roz­po­czy­na­ją­cy się w czwar­tek, wyma­gał zaszcze­pie­nia 60 pro­cent kwa­li­fi­ku­ją­cych się miesz­kań­ców Alber­ty w wie­ku 12 lat i star­szych, a licz­by hospi­ta­li­za­cji   poni­żej 500

Etap 3, kie­dy więk­szość ogra­ni­czeń doty­czą­cych zdro­wia publicz­ne­go ma zostać znie­sio­na, roz­pocz­nie się dwa tygo­dnie po tym, jak pro­win­cja osią­gnie próg 70 procent.
Tym­cza­sem w Alber­cie poda­no w zeszłym tygo­dniu 140 313 pierw­szych dawek szcze­pion­ki  co sta­no­wi spa­dek o 67 242 w porów­na­niu z poprzed­nim tygodniem.

Ken­ney przy­znał w ponie­dzia­łek, że pro­win­cja może spo­dzie­wać się „sko­ku spad­ku” COVID-19, podob­ne­go do innych cho­rób zakaź­nych, w opar­ciu o „pogo­dę, sezo­no­wość i inne czynniki”.

„Będą nowe warian­ty i będą poja­wiać się i zni­kać, ale klu­czo­we jest po pro­stu zwięk­sze­nie ochro­ny naszej popu­la­cji poprzez szcze­pion­ki” – stwier­dził pod­czas ponie­dział­ko­wej kon­fe­ren­cji pra­so­wej. Ken­ney ocze­ku­je, że 80 pro­cent kwa­li­fi­ku­ją­cych się miesz­kań­ców Alber­ty zosta­nie w peł­ni zaszcze­pio­nych obie­ma daw­ka­mi do koń­ca września.