Lider par­tii Onta­rio, Derek Slo­an , zapro­te­sto­wał prze­ciw­ko wyklu­cze­niu jego par­tii z deba­ty wybor­czej lide­rów par­tii w Onta­rio, któ­ra odby­ła się 16 maja.. New Blue Par­ty,  rów­nież zaprotestowała.

„To jest więk­sza  inge­ren­cja wybor­cza ze stro­ny elit, niż  gdy Big Tech zablo­ko­wał moje kon­to na Twit­te­rze za mówie­nie rze­czy, któ­re im się nie podo­ba­ły”, stwier­dził Slo­an, były depu­to­wa­ny konserwatystów.

„Unie­moż­li­wie­nie lide­ro­wi par­tii poli­tycz­nej z  posłem zasia­da­ją­cym w legi­sla­tu­rze uczest­nic­twa w deba­cie przy­wód­czych jest niczym innym jak mani­pu­lo­wa­niem wybo­ra­mi i jest głę­bo­ko anty­de­mo­kra­tycz­nym działaniem”.

reklama

Par­tia Onta­rio ma 105 zare­je­stro­wa­nych kan­dy­da­tów star­tu­ją­cych w obec­nych wyborach.

Zgod­nie z regu­la­mi­nem kon­sor­cjum par­tia musi wysta­wić peł­ną listę 124 kan­dy­da­tów, aby wziąć udział w deba­tach wybor­czych. Regu­ła wywo­ła­ła kon­tro­wer­sje, gdy libe­ra­ło­wie Ste­ve­na Del Duca zosta­li dopusz­cze­ni do udzia­łu w deba­cie, mimo że wysta­wi­li tyl­ko 122 kan­dy­da­tów, po tym jak trzech zosta­ło odrzu­co­nych w zeszłym tygo­dniu z powo­du róż­nych kontrowersji.

Par­tia New Blue kie­ro­wa­na przez Jima Kara­ha­lio­sa rów­nież zosta­ła wyklu­czo­na z deba­ty, pomi­mo zare­je­stro­wa­nia peł­nej listy 124 kan­dy­da­tów i posia­da­nia jed­ne­go posła  parlamentu.

Mike Schre­iner, lider Par­tii Zie­lo­nych Onta­rio, został dopusz­czo­ny do udzia­łu, mimo że par­tia mia­ła tyl­ko jed­ne­go człon­ka par­la­men­tu, dzię­ki cze­mu po raz pierw­szy w histo­rii Zie­lo­ni wzię­li udział w tele­wi­zyj­nej deba­cie liderów.