Oso­bom, któ­re nie mogą sobie pozwo­lić na zakup domu, może cho­dzić po gło­wie budo­wa wła­snych czte­rech kątów od pod­staw. Oka­zu­je się jed­nak, że budo­wa od zera nie­ko­niecz­nie będzie prost­sza i tańsza.

Według 2022 Cana­dian Cost Guide opra­co­wa­ne­go przez Altus Gro­up koszt budo­wy domu wyno­si od 100 do 275 dol. za sto­pę kwa­dra­to­wą w zależ­no­ści od regionu.

Podob­nie jak w przy­pad­ku goto­wych domów, tak i budo­wa jest naj­droż­sza w Van­co­uver i Toron­to. W Van­co­uver ceny waha­ją się o d 150 do 275 dol. za sto­pę kwa­dra­to­wą, a w GTA od 165 do 260. Bar­dziej przy­stęp­ny jest Mont­re­al – od 130 do 190 dol. W Cal­ga­ry i Edmon­ton kosz­ty już są nie­co wyż­sze – 125–200 dol.

W poda­ne ceny nie są jed­nak wli­czo­ne wszyst­kie kosz­ty budo­wy nowe­go domu, np. zakup dział­ki, oczysz­cze­nie tere­nu czy roz­biór­ka ist­nie­ją­cych obiek­tów. Oso­bom roz­wa­ża­ją­cym budo­wę Re/Max pole­ca wybór dział­ki poza głów­ny­mi mia­sta­mi. War­to też porów­ny­wać ofer­ty wyko­naw­ców, nie­kie­dy wybie­rać tań­sze mate­ria­ły, a nawet wyko­ny­wać część prac samodzielnie.

Śred­ni koszt budo­wy domu za sto­pę kwa­dra­to­wą w naj­więk­szych mia­stach wynosi:

  • Van­co­uver: $150 – $275,
  • Cal­ga­ry: $125 – $200,
  • Edmon­ton: $125 – $200,
  • Win­ni­peg: $120 – $190,
  • Gre­ater Toron­to Area: $165 – $260,
  • Otta­wa: $125 – $205,
  • Mont­re­al: $130 – $190,
  • Hali­fax: $100 – $155,
  • St. John’s: $120 – $155.