Kil­ka szkół we wschod­nim Toron­to zosta­ło  26 maja zaba­ry­ka­do­wa­nych kie­dy poli­cja otrzy­ma­ła zgło­sze­nie o męż­czyź­nie z kara­bi­nem. Środ­ki bez­pie­czeń­stwa zosta­ły znie­sio­ne po tym, jak poli­cja postrze­li­ła mężczyznę.

Toron­to District Scho­ol Board (TDSB) poin­for­mo­wa­ło na Twit­te­rze , że szko­ły, w tym m.in. Wil­liam G Davis Junior Public Scho­ol, Joseph Howe Senior Public Scho­ol i Sir Oli­ver Mowat Col­le­gia­te Insti­tu­te, zosta­ły zablo­ko­wa­ne, pod­czas gdy Char­lot­te­town Junior Public Scho­ol i Cen­ten­nial Road Junior Public Scho­ol zosta­ły zaba­ry­ka­do­wa­ne w try­bie  „Hold & Secu­re” w wyni­ku ostrze­że­nia policyjnego.

Według TDSB oko­ło godzi­ny 15:00 znie­sio­no blo­ka­dy we wszyst­kich szkołach.

reklama

Poli­cja z Toron­to poin­for­mo­wa­ła na Twit­te­rze , że zlo­ka­li­zo­wa­ła męż­czy­znę mię­dzy Maber­ley Cre­scent i Oxhorn Rd, oko­ło 200 metrów od Wil­liam G Davis JPS.

Poli­cja odda­ła strza­ły z pisto­le­tu, a podej­rza­ny został ran­ny pod­czas interakcji.

 

Poli­cja twier­dzi , że nie ma więk­sze­go zagro­że­nia dla bez­pie­czeń­stwa publicz­ne­go, a rodzi­ce mogą odbie­rać dzie­ci ze szkół.