Cana­da Soc­cer  odwo­ła­ła mecz towa­rzy­ski prze­ciw­ko Ira­no­wi, któ­ry  miał się odbyć w Van­co­uver, w przy­szłym mie­sią­cu, ponie­waż impre­za “dzie­li społeczność”.

Orga­ni­za­cja powie­dzia­ła, że ​​„mia­ła naj­lep­sze inten­cje” w orga­ni­zo­wa­niu mię­dzy­na­ro­do­we­go meczu  5 czerw­ca w ramach przy­go­to­wań dru­ży­ny Kana­dy do Mistrzostw Świa­ta FIFA w Kata­rze w tym roku.

Jed­nak decy­zja o zapro­sze­niu repre­zen­ta­cji Ira­nu wywo­ła­ła kry­ty­kę ze stro­ny rodzin tych, któ­rzy zgi­nę­li na pokła­dzie samo­lo­tu lot PS752, kie­dy Kor­pus Straż­ni­ków Rewo­lu­cji Islam­skiej (IRGC) pomył­ko­wo zestrze­lił samo­lot w 2020 roku.

Wszyst­kich 176 pasa­że­rów i człon­ków zało­gi na pokła­dzie samo­lo­tu zgi­nę­ło, w tym 85 Kanadyjczyków.

Zda­niem rodzin, że mecz  był­by obra­zą dla tych, któ­rzy wciąż szu­ka­ją spra­wie­dli­wo­ści dla swo­ich bli­skich –   bio­rąc pod uwa­gę moż­li­we powią­za­nia IRGC z dru­ży­ną Iranu.

 

Orga­ni­za­cja pił­kar­ska powie­dzia­ła, że ​​szu­ka nowe­go prze­ciw­ni­ka do gry i pra­cu­je nad uzy­ska­niem zwro­tu pie­nię­dzy dla tych, któ­rzy kupi­li bile­ty na mecz, któ­ry został już pra­wie wyprzedany.

Sina Kal­hor, wice­mi­ni­ster spor­tu Ira­nu, napi­sał na Twit­te­rze, że jej kraj będzie się doma­gał 10 milio­nów dola­rów odszko­do­wa­nia od Cana­da Soc­cer, mówiąc, że orga­ni­za­cja zła­ma­ła kon­trakt, anu­lu­jąc mecz.

Mini­ster spor­tu Kana­dy Pas­ca­le St-Onge powie­dzia­ła w oświad­cze­niu dla CBC News, że rząd „pochwa­la Cana­da Soc­cer za pod­ję­cie tej decy­zji” i nie może się docze­kać kibi­co­wa­nia dru­ży­nie Kana­dy pod­czas Mistrzostw Świa­ta 2022 w Katarze.

Tym­cza­sem amba­sa­dor Ukra­iny w Kana­dzie Julia Kova­liv zaape­lo­wa­ła do Cana­da Soc­cer o roze­gra­nie meczu towa­rzy­skie­go z ukra­iń­ską dru­ży­ną piłkarską.