Rząd Tru­de­au powo­łał się na pouf­ność i „infor­ma­cje podat­ko­we”, aby ukryć przed opi­nią publicz­ną, któ­re media przy­ję­ły pie­nią­dze z fun­du­szu z wspar­cia mediów w wyso­ko­ści 600 milio­nów dolarów.

Według Blac­kloc­k’s Repor­ter, w odpo­wie­dzi na zapy­ta­nie do Mini­ster­stwa zło­żo­ne w Izbie Gmin Urząd Skar­bo­wy nie ujaw­nił szcze­gó­łów płat­no­ści gotówkowych.

„Od 1 stycz­nia 2019 r. ile środ­ków kto otrzy­mał do tej pory?” pytał kon­ser­wa­tyw­ny poseł Chris Warkentin.

Prze­pi­sy o pouf­no­ści na pod­sta­wie art. 241 usta­wy o podat­ku docho­do­wym unie­moż­li­wia­ją Agen­cji ujaw­nie­nie infor­ma­cji o podat­ni­ku – odpo­wie­dzia­ła mini­ster skar­bu Dia­ne Lbeouthillier.

Wia­do­mo m.in. że Win­ni­peg Free Press otrzy­my­wa­ło 1 milion dola­rów rocz­nie z tytu­łu dopłat do wyna­gro­dzeń, mimo że  były wydaw­ca Bob Cox zasia­dał w pane­lu Cana­dian Heri­ta­ge do opra­co­wa­nia dotacji.

Cox bro­nił się po tym, jak True North zapy­tał go o pozor­ny kon­flikt w 2020 roku.

Kor­po­ra­cja, któ­ra jest wła­ści­cie­lem  FP New­spa­pers Inc., otrzy­ma­ła 6,2 mln dol.  środ­ków od podat­ni­ków w posta­ci dota­cji w związ­ku z COVID-19 i dopłat wynagrodzeń.

W 2021 roku dota­cje sta­no­wi­ły więk­szość – czy­li 54% – cał­ko­wi­tych przy­cho­dów firmy .

Inne media, w tym Hali­fax Chro­nic­le Herald, wzię­ły dota­cje, ale i tak zwol­ni­ły pracowników.

Kry­ty­cy pro­gra­mu twier­dzą, że moc­no fawo­ry­zo­wał “swo­je” gaze­ty przy­chyl­ne poli­ty­ce rządu.

 

 

za True North