Mini­ster roz­wo­ju mię­dzy­na­ro­do­we­go Har­jit Saj­jan mówi, że naka­zał kana­dyj­skim urzęd­ni­kom na Ukra­inie i w sąsied­nich kra­jach, aby zapew­ni­ły “potrzeb­ną pomoc” kobie­tom, któ­re doświad­czy­ły prze­mo­cy sek­su­al­nej od rosyj­skich żoł­nie­rzy,  – w tym dostęp do abor­cji, jeśli sobie tego życzą.
Powie­dział, że cię­żar­nym ofia­rom napa­ści na tle sek­su­al­nym, któ­re ucie­kły z Ukra­iny, gdzie abor­cja jest legal­na, do Pol­ski, w któ­rej  w więk­szo­ści przy­pad­ków (aku­rat za wyłą­cze­nie gwał­tu) abor­cja jest zaka­za­na, moż­na pomóc orga­ni­zu­jąc podróż do innych kra­jów Europy.

„Jeste­śmy bar­dzo świa­do­mi nie­któ­rych praw w innych kra­jach euro­pej­skich, zwłasz­cza w Pol­sce, więc teraz  poprzez naszych part­ne­rów depar­ta­ment pra­cu­je nad tym jak może­my wspie­rać te kobie­ty” – powie­dział Saj­jan w wywia­dzie dla The Cana­dian Press.

Saj­jan dodał, że Kana­da będzie sza­no­wać pra­wa innych kra­jów, ale zauwa­żył, że „nasi ludzie w tere­nie” znaj­du­ją spo­so­by, aby „z sza­cun­kiem udzie­lać wspar­cia kobietom”.

REKLAMA

Saj­jan powie­dział, że Ukra­in­ki mogą poten­cjal­nie nawet przy­je­chać do Kanady

Tym­cza­sem Kana­da w ramach szer­szych środ­ków mają­cych na celu zara­dze­nie prze­mo­cy na tle płci spo­wo­do­wa­nej trwa­ją­cą woj­ną. wysła­ła na Ukra­inę zesta­wy doty­czą­ce gwał­tu, aby pomóc poli­cji w zebra­niu dowo­dów prze­ciw­ko rosyj­skim żoł­nie­rzom, któ­rzy  doko­ny­wa­li napa­ści sek­su­al­nych na kobie­ty i dziewczęta,

Zesta­wy słu­żą do prze­pro­wa­dza­nia sądo­wych badań lekar­skich ofiar napa­ści na tle sek­su­al­nym i zbie­ra­nia dowodów.

Mini­ster spraw zagra­nicz­nych Mela­nie Joly potwier­dzi­ła rów­nież, że 10 funk­cjo­na­riu­szy RCMP poma­ga­ją­cych w zbie­ra­niu dowo­dów zbrod­ni wojen­nych popeł­nio­nych przez woj­ska rosyj­skie będzie pro­wa­dzić śledz­two w spra­wie prze­mo­cy sek­su­al­nej wobec Ukraińców.