Dzień Dziec­ka w pol­skim Cen­trum w Mississaudze

Po raz pierw­szy po covi­do­wej prze­rwie zawia­du­ją­ca Cen­trum Kul­tu­ry Pol­skiej im. Jana Paw­ła II w Mis­sis­sau­dze Fun­da­cja Mak­sy­mi­lia­na Kol­be­go zor­ga­ni­zo­wa­ła Dzień Dziec­ka, bawio­no się wyśmienicie.