Rada Szkol­na Upper Cana­da District Scho­ol Board (UCDSB) popro­si­ła dyrek­to­rów szkół, aby przej­rze­li wybór tek­stów swo­ich nauczy­cie­li, aby upew­nić się, że nie pole­ca­ją już powie­ści kry­mi­nal­nej Aga­thy Chri­stie z powo­du “odnie­sień antysemickich”.

Kura­to­rium postę­pu­je zgod­nie z pro­fe­sjo­nal­ną pora­dą Onta­rio Col­le­ge of Teachers (OCT) doty­czą­cym zwal­cza­nia rasi­zmu na tle czar­no­skó­rym, któ­ry powo­łu­je się na ostat­nio zmie­nio­ną usta­wę Onta­rio Col­le­ge of Teachers Act (OCTA) z 1996 roku. Usta­wa sta­no­wi, że „czy­nie­nie uwag lub anga­żo­wa­nie się w zacho­wa­nia, któ­re nara­ża­ją jaką­kol­wiek oso­bę lub gru­pę osób na nie­na­wiść ze wzglę­du na zabro­nio­ną pod­sta­wę dys­kry­mi­na­cji na pod­sta­wie Czę­ści 1 Kodek­su Praw Czło­wie­ka” jest wykro­cze­niem zawodowym”.

Rzecz­nik UCDSB powie­dział w oświad­cze­niu, że pozy­cja And Then The­re Were None (pol. I nie było już niko­go) była ostat­nio uży­wa­na w lip­cu 2021 r. w ramach samo­dziel­ne­go kur­su kształ­ce­nia w szko­le let­niej, do któ­re­go uczęsz­cza­ło 27 uczniów. Gdy zauwa­żo­no obraź­li­we tre­ści, usu­nię­to ją z kursu.

reklama

„Tekst został po raz pierw­szy opu­bli­ko­wa­ny oko­ło 1939 roku i nie jest już istot­ny ani inte­re­su­ją­cy dla stu­den­tów” – powie­dział rzecz­nik. „Rada Szkol­na Okrę­gu Gór­nej Kana­dy regu­lar­nie spraw­dza swo­ją ofer­tę pro­gra­mo­wą i mate­ria­ły szko­le­nio­we, aby upew­nić się, że ofe­ru­je­my uczniom świe­że, anga­żu­ją­ce, aktu­al­ne i przy­dat­ne materiały”.

Cho­ciaż notat­ka nie wyja­śnia, jaki­mi anty­se­mic­ki­mi odnie­sie­nia­mi oba­wia się komi­sja, wia­do­mo, że postać w powie­ści,  Mr. Mor­ris, jest okre­śla­na jako „mały Żyd”, „Żydek” (Jew­boy) i ma „gru­by semic­kie usta”.

Pomi­mo kry­ty­ki, Chri­stie jest zna­na na całym świe­cie jako jed­na z naj­le­piej sprze­da­ją­cych się powie­ścio­pi­sa­rzy wszech­cza­sów, któ­ra na począt­ku XX wie­ku napi­sa­ła 66 powie­ści kry­mi­nal­nych i 14 sztuk.

Inne powie­ści kry­mi­nal­ne Chri­sti Mor­der­stwo w Orient Expres­sie i Śmierć na Nilu zosta­ły oskar­żo­ne o utrwa­la­nie rasi­zmu i kse­no­fo­bii. The Secret of Chim­neys i Lord Edgwa­re Dies zosta­ły rów­nież skry­ty­ko­wa­ne za wspie­ra­nie anty­se­mic­kich stereotypów.

W notat­ce wysła­nej do kura­to­rów, dyrek­to­rów i wice­dy­rek­to­rów UCDSB stwier­dza, że ​​usu­nię­cie tej powie­ści z pro­gra­mów naucza­nia jest kro­kiem w celu zapew­nie­nia, że ​​tek­sty szkol­ne chro­nią  uczniów przed dyskryminacją.

W ostat­nich latach inne kla­sycz­ne powie­ści rów­nież zosta­ły zakwe­stio­no­wa­ne przez rady szkol­ne z powo­du pro­ble­ma­tycz­ne­go uję­cia kon­tro­wer­syj­nych tema­tów. W 2018 r . notat­ka wysła­na do nauczy­cie­li w Peel District Scho­ol Board (PDSB) wezwa­ła ich, aby nie uży­wa­li  Zabić droz­da, Har­pe­ra Lee ponie­waż może to być szko­dli­we dla czar­nych uczniów. PDSB ostrze­gło rów­nież przed Wład­cą much Wil­lia­ma Gol­din­ga oraz Myszy i ludzie Joh­na Steinbecka.