Uni­wer­sy­tet  McMa­ster w Hamil­ton po raz pierw­szy w histo­rii zor­ga­ni­zo­wał w ponie­dzia­łek oddziel­ną  cere­mo­nię ukoń­cze­nia szko­ły dla “stu­den­tów iden­ty­fi­ku­ją­cych się jako czarni”.

Cere­mo­nia była oddzie­lo­na od głów­nych uro­czy­sto­ści  McMa­ster, a czar­ni stu­den­ci mogli w niej uczest­ni­czyć na zasa­dzie dobrowolności.

Według uni­wer­sy­te­tu,  cere­mo­nia zgro­ma­dzi­ła „stu­den­tów, rodzi­ny, przy­ja­ciół, wykła­dow­ców i part­ne­rów spo­łecz­nych”, aby uczcić czar­nych stu­den­tów, któ­rzy są czę­ścią rocz­ni­ka 2022.

reklama

McMa­ster przy­znał rów­nież sze­reg nagród   „uczniom iden­ty­fi­ku­ją­cym się jako oso­by czarnoskóre”.

Kie­row­nik uni­wer­sy­tec­kie­go Cen­trum Suk­ce­su Czar­nych Stu­den­tów, Faith Ogun­koya powie­dzia­ła CBC, że cere­mo­nia mia­ła „w dużym stop­niu zła­go­dzić izo­la­cję spo­łecz­ną, któ­ra ma miej­sce, gdy czu­jesz się mniej­szo­ścią – w prze­waż­nie bia­łej instytucji”.

Uni­wer­sy­tet   zatrud­nił nie­daw­no  „zastęp­cę rek­to­ra ds. spra­wie­dli­wo­ści spo­łecz­nej”, a tak­że 20 nowych czar­nych profesorów.

McMa­ster Uni­ver­si­ty nie jest pierw­szą kana­dyj­ską szko­łą wyż­szą, któ­ra orga­ni­zu­je cere­mo­nię ukoń­cze­nia szko­ły dla czar­no­skó­rych stu­den­tów. Spe­cjal­na cere­mo­nia ukoń­cze­nia stu­diów poświę­co­na czar­nym stu­den­tom odby­ła się rów­nież na Uni­wer­sy­te­cie w Toron­to w 2017 roku.

 

Zapra­sza­my do wspie­ra­nia naszej dzia­łal­no­ści poprzez dota­cje oraz odwie­dze­nia naszych stron na Face­bo­oku i w Youtu­be