Zespół naukow­ców z Mont­re­al Heart Insti­tu­te uwa­ża, że ​​zna­lazł sku­tecz­ną broń prze­ciw­ko COVID-19: kol­chi­cy­nę, tablet­kę doust­ną już zna­ną i sto­so­wa­ną w innych chorobach.

Dla dr Jean-Clau­de Tar­dif, któ­ry kie­ro­wał bada­nia­mi, powie­dział, że jest to bar­dzo waż­ne odkry­cie, gdyż Kol­chi­cy­na jest pierw­szym sku­tecz­nym lekiem doust­nym sto­so­wa­nym w lecze­niu pacjen­tów pozaszpitalnych

„Jeste­śmy bar­dzo szczę­śli­wi, że może­my to zaofe­ro­wać lek dla Quebe­cu i dla całe­go świa­ta” — powie­dział Tardif.

Reklama

W bada­niu Col­Co­ro­na wzię­ło udział 4159 pacjen­tów, u któ­rych roz­po­zna­nie COVID-19 zosta­ło potwier­dzo­ne testem noso­wo-gar­dło­wym (PCR).

Ana­li­za bada­nia wyka­za­ła, że ​​kol­chi­cy­na zmniej­szy­ła licz­bę hospi­ta­li­za­cji o 25 pro­cent, potrze­bę wen­ty­la­cji mecha­nicz­nej o 50 pro­cent, a zgo­ny o 44 procent.

„To pierw­sza nadzie­ja dla pacjen­tów z COVID,  i nadzie­ja, że nie będą mie­li powi­kłań” — powie­dział Tar­dif. Wcze­śniej „nie było table­tek, któ­re moż­na było przyj­mo­wać doust­nie i zmniej­szyć ryzyko”.

Tar­dif powie­dział, że wie­rzy, że prze­pi­sa­nie leku może pomóc szyb­ko zmniej­szyć zato­ry w szpi­ta­lach i obni­żyć kosz­ty opie­ki zdro­wot­nej w Quebe­cu i innych miejscach.

„Nasze bada­nie wyka­za­ło sku­tecz­ność lecze­nia kol­chi­cy­ną w zapo­bie­ga­niu zja­wi­sku poważ­nej burzy zapal­nej i zmniej­sza­niu powi­kłań zwią­za­nych z COVID-19” — dodał.

Ponie­waż kol­chi­cy­na jest dobrze pozna­nym lekiem, moż­na by ją bar­dzo szyb­ko zasto­so­wać w lecze­niu osób z COVID-19 — twier­dzi naukowiec.

„Kol­chi­cy­na jest sta­ra jak jest — leczy­my nią dnę od setek lat — więc jest dostęp­na w apte­kach” — powie­dział Tardif.

„Tak więc każ­dy lekarz, któ­ry jutro to prze­czy­ta, może zde­cy­do­wać o prze­pi­sa­niu leku, jeśli chce”.

W pią­tek wie­czo­rem pre­mier Quebe­cu, Fran­co­is Legault, nazwał bada­nie na por­ta­lach spo­łecz­no­ścio­wych „wspa­nia­łą wiadomością”.

Wio­sną Legault powie­dział, że bada­nie Col­co­ro­na było jed­nym z naj­więk­szych badań na świe­cie bada­ją­cych spo­so­by wal­ki z wirusem.

Bada­nie przy zacho­wa­niu  wszel­kich stan­dar­dów zosta­ło prze­pro­wa­dzo­ne w Kana­dzie, Sta­nach Zjed­no­czo­nych, Euro­pie, Ame­ry­ce Połu­dnio­wej i Afry­ce Południowej.

Bada­nia koor­dy­no­wa­ło Cen­tre de Coor­di­na­tion des Essa­is Cli­ni­qu­es de Mon­tréal (MHICC) z Mont­re­al Heart Institute.


Kol­chi­cy­na – orga­nicz­ny zwią­zek che­micz­ny z gru­py alka­lo­idów o sil­nie tok­sycz­nym dzia­ła­niu, tak­że lek sto­so­wa­ny w lecze­niu dny moczanowej.

Otrzy­my­wa­ny jest z nasion zimo­wi­ta jesien­ne­go (Col­chi­cum autum­na­le). Daw­ka śmier­tel­na to ok. 1 mg/kg masy cia­ła. W daw­kach tera­peu­tycz­nych wyka­zu­je dzia­ła­nie prze­ciw­za­pal­ne, anty­mi­kro­tu­bu­lar­ne (zatrzy­mu­jąc podział komór­ki na eta­pie meta­fa­zy poprzez unie­moż­li­wie­nie wytwo­rze­nia mikro­tu­bul wrze­cio­na kario­ki­ne­tycz­ne­go) i zmniej­sza­ją­ce wytwa­rza­nie kwa­su moczowego.

Nawet daw­ki lecz­ni­cze są tok­sycz­ne, dłuż­sze sto­so­wa­nie na sku­tek odkła­da­nia się tru­ci­zny w tkan­kach dopro­wa­dza do wyły­sie­nia, agra­nu­lo­cy­to­zy, zaha­mo­wa­nia sper­ma­to­ge­ne­zy. Tru­ci­zna wyda­la się sła­bo, po iniek­cji 3 mg po 24 h z orga­ni­zmu zni­ka 70–90% daw­ki wyj­ścio­wej. Jed­no­ra­zo­wa daw­ka lecz­ni­cza to mak­sy­mal­nie 1,5 mg, dobo­wa – < 5 mg.

Zwią­zek ten wyka­zu­je róż­no­rod­ne dzia­ła­nia na orga­ni­zmy żywe, głów­nie zwią­za­ne z oddzia­ły­wa­niem na cytosz­kie­let. Zna­ny jest szcze­gól­nie ze zdol­no­ści do upo­śle­dza­nia segre­ga­cji chro­mo­so­mów pod­czas podzia­łu komór­ki (dez­or­ga­ni­zu­je wrze­cio­no podzia­ło­we) co dopro­wa­dza do powsta­nia komó­rek o zdu­pli­ko­wa­nym gar­ni­tu­rze chro­mo­so­mów. W ten spo­sób daje się sto­sun­ko­wo łatwo uzy­skać rośli­ny poli­plo­idal­ne, inte­re­su­ją­ce zarów­no ze wzglę­dów użyt­ko­wych, jak i teoretycznych.

Kol­chi­cy­na jest sto­so­wa­na w lecze­niu napa­dów zapa­le­nia sta­wów w prze­bie­gu dny mocza­no­wej, odkła­da­nia krysz­ta­łów piro­fos­fo­ra­nu wap­nia (chon­dro­kal­cy­no­za), oraz w lecze­niu rodzin­nej gorącz­ki śród­ziem­no­mor­skiej (ang. FMF). Ze wzglę­du na tok­sycz­ność rza­dziej bywa sto­so­wa­na w lecze­niu przewlekłym.

Kol­chi­cy­na wraz z NLPZ jest lekiem z wybo­ru w zapa­le­niu osierdzia