21 czerw­ca jest Naro­do­wy Dzień Lud­no­ści Rdzen­nej w Kana­dzie. Po raz pierw­szy obcho­dzo­ny w 1996 roku, dzień, któ­ry przy­pa­da na prze­si­le­nie let­nie, ma na celu uzna­nie i uho­no­ro­wa­nie kul­tur Indian, Eski­mo­sów i Metysów.

21 czerw­ca jest ide­al­ną oka­zją dla nie­rdzen­nych Kana­dyj­czy­ków do pozna­nia rdzen­nych ludów i ich kul­tur — i pod­ję­cia kro­ków w kie­run­ku rów­no­ści twier­dzi Eski­mo­ska Jodie Ashini

„To dla nas bar­dzo waż­ne. To dzień, w któ­rym czu­je­my się uzna­ni w kra­ju, w któ­rym wciąż musi­my wal­czyć o nasze pra­wa i wol­no­ści” – powiedziała.

„Poroz­ma­wiaj z kimś, o kim wiesz, że jest rdzen­ną oso­bą, [i] możesz się wie­le nauczyć” – doda­je Ashi­ni. „Poznaj ust­ną histo­rię, poznaj prze­pis i poznaj ich przodków”.

„Mam nadzie­ję, że może­my mieć [tę] rów­ność, kie­dy nasze kul­tu­ry i ludzie zosta­ną uzna­ne i nie musi­my czuć się inni. Nie musi­my odczu­wać niesprawiedliwości”.

 

 

Zapra­sza­my do wspie­ra­nia naszej dzia­łal­no­ści poprzez dota­cje oraz odwie­dze­nie naszych stron na Face­bo­oku i w Youtu­be