Zmniej­sze­nie wydat­ków rzą­do­wych mogło­by pomóc Ban­ko­wi Kana­dy w wal­ce z rosną­cą infla­cją  — twier­dzi Scotiabank .

W rapor­cie opu­bli­ko­wa­nym 19 czerw­ca głów­ny eko­no­mi­sta Sco­tia­bank Jean-Fra­nço­is Per­rault i dyrek­tor ds. mode­lo­wa­nia Réne Lalon­de stwier­dza, że  infla­cja jest w dużej mie­rze wywo­ła­na przez rzą­do­wą poli­ty­kę fiskal­ną i wymie­nia ochro­nę gospo­dar­ki­przed pan­de­mia COVID-19, oraz nie­po­wo­dze­nia woj­ny rosyj­sko-ukra­iń­skiej, wśród innych czyn­ni­ków inflacyjnych.

„Moż­na śmia­ło powie­dzieć, że orga­ny odpo­wie­dzial­ne za poli­ty­kę fiskal­ną w Kana­dzie nie robią obec­nie nic, co mogło­by spo­wol­nić inflację”.

Bank cen­tral­ny dąży do utrzy­ma­nia rocz­nej sto­py infla­cji na pozio­mie 2 proc. Obec­nie według Sta­ti­stics Cana­da infla­cja jest na naj­wyż­szym od trzech dekad pozio­mie 6,8 procent .

„Bank Kana­dy nie powi­nien samo­dziel­nie wal­czyć z infla­cją, pomi­mo swo­je­go wyraź­ne­go man­da­tu kon­tro­li infla­cji” – powie­dzie­li. „Lep­sza koor­dy­na­cja poli­ty­ki mone­tar­nej i fiskal­nej w Kana­dzie może dopro­wa­dzić do ogra­ni­cze­nia inflacji”.

Auto­rzy zauwa­ży­li, że cho­ciaż kil­ka pro­win­cji wpro­wa­dza środ­ki mają­ce na celu zrów­no­wa­że­nie czę­ści finan­so­wej pre­sji wyso­kiej infla­cji na gospo­dar­stwa domo­we, środ­ki te w rze­czy­wi­sto­ści wywie­ra­ją więk­szą pre­sję na wzrost inflacji.

Zwró­ci­li tak­że uwa­gę na poli­tycz­ne trud­no­ści rzą­du w okre­śle­niu obsza­rów, w któ­rych nale­ży ciąć wydat­ki, zwłasz­cza gdy nie­któ­re rodza­je wydat­ków są korzyst­ne dla wzro­stu gospodarczego.

 

Zapra­sza­my do wspie­ra­nia naszej dzia­łal­no­ści poprzez dota­cje oraz odwie­dze­nie naszych stron na Face­bo­oku i w Youtu­be