Ceny czyn­szu w Toron­to wzro­sły o 20 pro­cent w cią­gu ostat­nie­go roku i zbli­ża­ją się do pozio­mu sprzed wybu­chu pan­de­mii COVID-19.

Nowy raport Bul­l­pen Rese­arch & Con­sul­ting i TorontoRentals.com wyka­zał, że śred­nia cena czyn­szu w mie­ście w maju wynio­sła 2474 dol., w porów­na­niu z 2035 dol. w tym cza­sie w zeszłym roku.

To pierw­szy od począt­ku pan­de­mii wzrost cen czyn­szów rok do roku.

reklama

Wcze­śniej ceny czyn­szu spa­da­ły o 11 proc. rocz­nie w maju 2021 r. i o 6 proc. rocz­nie w maju 2020 r., ponie­waż wie­le osób wyje­cha­ło z miasta.

Jed­nak w maju tego roku nastą­pił naj­więk­szy mie­sięcz­ny wzrost cen czyn­szu od 2019 r., co spo­wo­do­wa­ło wzrost cen na więk­szo­ści ryn­ków w całym kraju.

W całym GTA ceny czyn­szu wzro­sły w cią­gu ostat­nie­go roku o 17 pro­cent, do 2327 dola­rów mie­sięcz­nie. To jed­nak wciąż jest nie­znacz­nie poni­żej śred­niej ceny z maja 2019 r. (2365 dol.).

Tym­cza­sem podaż rów­nież spa­dła. Dane suge­ru­ją, że noto­wa­nia na TorontoRentals.com spa­dły o 22 proc. od listo­pa­da, w tym o 10 proc. od szczy­tu na ryn­ku odsprze­da­ży miesz­kań w lutym.

Czynsz za jed­no­sy­pial­nio­we miesz­ka­nie w Toron­to kosz­tu­je obec­nie śred­nio 2133 dol. mie­sięcz­nie. Odpo­wia­da to wzro­sto­wi o 3,3 proc. w cią­gu ostat­nie­go mie­sią­ca i 15,7 proc. w cią­gu ostat­nie­go roku.

 

Zapra­sza­my do wspie­ra­nia naszej dzia­łal­no­ści poprzez dota­cje oraz odwie­dze­nie naszych stron na Face­bo­oku i w Youtu­be