Zjed­no­czo­ne Sto­wa­rzy­sze­nie Truc­ke­rów zagło­so­wa­ło w pią­tek za akcją straj­ko­wą w związ­ku z nie­daw­ną dyrek­ty­wie Port of Van­co­uver, któ­ra zabra­nia obsłu­gi por­tu przez cię­ża­rów­ki star­sze niż 12 lat.

Gagan Singh, rzecz­nik sto­wa­rzy­sze­nia, powie­dział, że 639 z 1000 człon­ków gło­so­wa­ło za straj­kiem,  gło­sów prze­ciw nie było.

Kie­row­cy cię­ża­ró­wek są zde­ner­wo­wa­ni pro­gra­mem Rol­ling Truck Age, któ­ry ma na  celu zmniej­sze­nia emi­sji i od 15 wrze­śnia wpły­nie na oko­ło 20 pro­cent z 1 800 cię­ża­ró­wek, któ­re prze­wo­żą kon­te­ne­ry do i z portów .

reklama

Zwią­zek powie­dział, że 360 kie­row­ców będzie musia­ło kupić nową lub lek­ko uży­wa­ną cię­ża­rów­kę, któ­ra może kosz­to­wać ponad 200 000 dol.“Te kosz­tow­ne środ­ki spo­wo­du­ją eks­tre­mal­ne obcią­że­nie finan­so­we dla kie­row­ców cię­ża­ró­wek  w trud­nych cza­sach ” — powie­dział Singh w wywia­dzie dla Postmedia.

W 2015 roku port poin­for­mo­wał kie­row­ców, że pro­gram wej­dzie w życie w lutym 2022 roku.

Celem pro­gra­mu jest reduk­cja emisji.

Jed­nak mie­siąc przed roz­po­czę­ciem pro­gra­mu fede­ral­ny mini­ster trans­por­tu Omar Algha­bra inter­we­nio­wał, pro­sząc port o prze­pro­wa­dze­nie dal­szych kon­sul­ta­cji z kie­row­ca­mi. Algha­bra oba­wiał się, że pro­gram zaszko­dzi i tak już zagro­żo­nym  łań­cu­chom dostaw.

Na począt­ku czerw­ca port ogło­sił zakoń­cze­nie kon­sul­ta­cji, poczy­nio­no pew­ne ustęp­stwa, ale pro­gram będzie kon­ty­nu­owa­ny. Decy­zję por­tu popie­ra B.C. Truc­king Association.

“Zmu­sza­nie kie­row­ców spła­co­nych cię­ża­ró­wek, któ­re speł­nia­ją wszyst­kie kana­dyj­skie i bry­tyj­skie stan­dar­dy dzia­łal­no­ści komer­cyj­nej, pod wzglę­dem bez­pie­czeń­stwa, emi­sji  jest karą wobec gru­py, któ­ra jest głów­nie pocho­dze­nia połu­dnio­wo­azja­tyc­kie­go” — uwa­ża Singh.

Wska­zał na rosną­cy eks­port węgla z por­tu w Van­co­uver, któ­ry, jak powie­dział, gene­ru­je znacz­nie wię­cej emi­sji niż ciężarówki.

Według stro­ny inter­ne­to­wej por­tu, sta­re cię­ża­rów­ki z sil­ni­kiem Die­sla są zna­czą­cym źró­dłem czą­stek sta­łych w regio­nie Metro Van­co­uver. “Nadal mamy kil­ka bar­dzo sta­rych cię­ża­ró­wek — nie­któ­re mają ponad 20 lat — obsłu­gu­ją­cych port w Van­co­uver” — czytamy.

Pro­gram ma na celu wspie­ra­nie “bez­piecz­niej­szych, bar­dziej nie­za­wod­nych cię­ża­ró­wek i czyst­sze­go powie­trza dla naszych społeczności”.

Ocze­ku­je się, że znacz­nie zmniej­szy emi­sje do powie­trza z “dzia­łal­no­ści trans­por­to­wej zwią­za­nej z por­ta­mi” w regio­nie, zapew­nia­jąc sza­cun­ko­wo 93-pro­cen­to­wy spa­dek czą­stek sta­łych, 80-pro­cen­to­wy spa­dek tlen­ków azo­tu, zanie­czysz­cze­nia two­rzą­ce­go smog i 2,5‑procentowy spa­dek dwu­tlen­ku węgla.

Według por­tu oko­ło 80 pro­cent cię­ża­ró­wek obsłu­gu­ją­cych port jest już zgod­nych z nowy­mi wymaganiami

 

Zapra­sza­my do wspie­ra­nia naszej dzia­łal­no­ści poprzez dota­cje oraz odwie­dze­nie naszych stron na Face­bo­oku i w Youtu­be