Jeden z poka­zów fajer­wer­ków pla­no­wa­nych w Toron­to został odwo­ła­ny, a dru­gi odbył się z opóź­nie­niem z powo­du wyco­fa­nia się wyko­naw­cy. Mia­sto poda­ło, że usłu­go­daw­ca, któ­ry miał prze­pro­wa­dzić poka­zy w Ash­brid­ges Bay Park, Stan Wadlow Park i Mil­li­ken Park w czwar­tek poin­for­mo­wał, że nie wywią­że się z warun­ków zawar­tej umo­wy. Pra­cow­ni­cy ratu­sza przez cały dzień i wie­czór sta­ra­li się zna­leźć inne­go wyko­naw­cę dla trzech loka­li­za­cji. Kon­tak­to­wa­li się z 20 fir­ma­mi w Onta­rio, Quebe­cu, Mani­to­bie i Sta­nach Zjednoczonych.

W koń­cu uda­ło się ura­to­wać pokaz w Ash­brid­ges Bay, a pokaz w Stan Wadlow Park prze­su­nię­to na 2 lip­ca. Nie­ste­ty poten­cjal­ny wyko­naw­ca, któ­ry mógł się pod­jąć reali­za­cji poka­zu w Mili­ken Park w Scar­bo­ro­ugh, w oko­li­cy Ste­eles Ave­nue i Mid­dle­field Road, w pią­tek rano potwier­dził, że nie ma zaso­bów, któ­ry­mi mógł­by obsłu­żyć tę impre­zę. W związ­ku z tym jeden pokaz odwołano.

Ratusz poin­for­mo­wał, że z usług fir­my David Why­sall Inter­na­tio­nal Fire­works Inc., któ­ra się wyco­fa­ła, korzy­stał już wie­lo­krot­nie, m.in. pod­czas Vic­to­ria Day. Urzęd­ni­cy roz­ma­wia­li z przed­sta­wi­cie­la­mi fir­my 20 czerw­ca i usta­la­li jesz­cze szcze­gó­ły poka­zu na Cana­da Day.

reklama

Rzecz­nik pra­so­wy ratu­sza Brad Ross powie­dział, że usłu­go­daw­ca, któ­ry zawiódł, będzie pocią­gnię­ty do odpo­wie­dzial­no­ści za wszel­kie kosz­ty, któ­re mia­sto musia­ło ponieść w związ­ku ze zna­le­zie­niem nowe­go wyko­naw­cy pokazu.

Poka­zy fajer­wer­ków w Ash­brid­ges Bay Park, Mel Last­man Squ­are i Down­sview Park odby­ły się 1 lip­ca o 10 wieczorem.

Mia­sto przy­po­mnia­ło miesz­kań­com, że bez pozwo­le­nia w Cana­da Day moż­na pusz­czać fajer­wer­ki na pry­wat­nych pose­sjach do godzi­ny 11 wie­czo­rem. Zaka­za­ne jest jed­nak odpa­la­nie fajer­wer­ków w miej­skich par­kach, na pla­żach, bal­ko­nach i parkingach.