Bada­nie, któ­re­go wyni­ki zosta­ły  opu­bli­ko­wa­ne w New England Jour­nal of Medi­ci­ne wyka­za­ło, że oso­by zaszcze­pio­ne prze­ciw­ko COVID-19 zara­ża­ły innych wiru­sem przez dłuż­szy czas niż  nieszczepieni.

 

Róż­ni­ca w zaraź­li­wo­ści była szcze­gól­nie wyraź­na mię­dzy oso­ba­mi nie­szcze­pio­ny­mi a oso­ba­mi, któ­re nie otrzy­ma­ły zastrzy­ku przypominającego.

reklama

Wyni­ki opu­bli­ko­wa­no w liście do redak­cji pod­pi­sa­nym przez dzie­siąt­ki leka­rzy z róż­nych szpi­ta­li w Bosto­nie w sta­nie Mas­sa­chu­setts w  czerw­co­wym nume­rze pre­sti­żo­we­go cza­so­pi­sma New England Jour­nal of Medi­ci­ne . Od lip­ca 2021 do stycz­nia 2022 naukow­cy prze­ba­da­li 66 uczest­ni­ków, któ­rzy zacho­ro­wa­li na COVID-19, w tym 32 oso­by z warian­tem Del­ta i 34 z warian­tem Omicron.

Naukow­cy skom­pi­lo­wa­li róż­ne wykre­sy śle­dzą­ce, jak dłu­go ludzie pozo­sta­wa­li zara­że­ni wiru­sem, wyko­rzy­stu­jąc jako wskaź­ni­ki zarów­no testy PCR, jak i kul­tu­ry wirusowe.

Kie­dy dane zosta­ły podzie­lo­ne na kate­go­rie „nie­szcze­pio­ne”, „zaszcze­pio­ne” i „wzmoc­nio­ne daw­ką przy­po­mi­na­ją­cą”, oso­by, któ­re nie otrzy­ma­ły szcze­pion­ki COVID-19, były zaraź­li­we przez krót­szy okres czasu.

Jeśli cho­dzi o pozy­tyw­ne testy PCR, w cią­gu pierw­szych 10 dni od zara­że­nia wiru­sem 68,75 pro­cent nie­szcze­pio­nych osób nie było już zaraź­li­wych. W prze­ci­wień­stwie do tego, zale­d­wie 29,72% zaszcze­pio­nych i 38,46% z daw­ką wzmac­nia­ją­cą nie było już zaraźliwych.

Po pięt­na­stu dniach bada­nia 93,75 pro­cent osób nie­szcze­pio­nych i 92,31 pro­cent otrzy­mu­ją­cych daw­kę przy­po­mi­na­ją­cą nie było już zaraź­li­wych; jed­nak tyl­ko 78,38 pro­cent  osób zaszcze­pio­nych dwie­ma daw­ka­mi nie było zaraźliwych.

Pomi­mo tych danych, któ­re są ruty­no­wo cen­zu­ro­wa­ne przez media spo­łecz­no­ścio­we „wery­fi­ku­ją­ce fak­ty”, Bia­ły Dom i media głów­ne­go nur­tu nadal bez­kry­tycz­nie pro­mu­ją szcze­pion­ki prze­ciw COVID-19.

za The Natio­nal Pulse