Nowa ultra­ta­nia cał­ko­wi­cie kana­dyj­ska linia lot­ni­cza  Cana­da Jetli­nes star­tu­je w sierp­niu na mię­dzy­na­ro­do­wym lot­ni­sku Toron­to Pear­son International.

Pierw­szy lot z Toron­to ma wystar­to­wać 15 sierp­nia do Winnipeg

„Cie­szy­my się, że Cana­da Jetli­nes jest naszym naj­now­szym part­ne­rem lot­ni­czym na mię­dzy­na­ro­do­wym lot­ni­sku Win­ni­peg Richard­son i jeste­śmy pod­eks­cy­to­wa­ni moż­li­wo­ścią udzia­łu w inau­gu­ra­cyj­nym locie” – stwier­dza pre­zes i dyrek­tor gene­ral­ny Win­ni­peg Air­ports Autho­ri­ty Nick Hays w komu­ni­ka­cie prasowym .

Bile­ty w jed­ną stro­nę do Win­ni­peg, Mani­to­ba są już dostęp­ne w cenie od 136 do 228 dol. Miej­sca moż­na rezer­wo­wać na Jetlines.com.

Następ­ne w pro­gra­mie Jetli­nes są loty z Toron­to do Monc­ton w pro­win­cji New Brun­swick z cena­mi w jed­ną stro­nę od 185 do 328 dol.

Cana­da Jetli­nes  będzie ofe­ro­wać  na pokła­dzie kanap­ki śnia­da­nio­we, kur­czak faji­ta wrap z pudeł­kiem sała­tek tabo­uleh i tacę tapas.

W pla­nach jest roz­sze­rze­nie lotów do Sta­nów Zjed­no­czo­nych, Mek­sy­ku i osta­tecz­nie na Karaiby.

Spe­cjal­ne tary­fy będą ofe­ro­wa­ne przez ogra­ni­czo­ny czas na loty poza YYZ, a podróż­ni są zachę­ca­ni do zapi­sy­wa­nia się na aktu­ali­za­cje e‑mail, aby otrzy­my­wać zniż­ki na bile­ty i wia­do­mo­ści o nowych połączeniach.