Kana­dyj­ski sąd naj­wyż­szy orzekł, że współ­ży­cie bez pre­zer­wa­ty­wy wyma­ga zgo­dy obu stron, a jeśli odby­wa się bez zgo­dy, może być uzna­ne za prze­moc sek­su­al­ną. Decy­zją 5:4 sędzio­wie naka­za­li prze­pro­wa­dze­nie nowe­go pro­ce­su w spra­wie męż­czy­zny z Kolum­bii Bry­tyj­skiej, któ­ry usły­szał zarzut wyko­rzy­sty­wa­nia sek­su­al­ne­go po tym, jak współ­żył bez pre­zer­wa­ty­wy, mimo że part­ner­ka nale­ga­ła na uży­cie takie­go zabezpieczenia.

W ten spo­sób powstał pre­ce­dens odno­szą­cy się do zgo­dy na czyn­no­ści sek­su­al­ne, prze­mo­cy sek­su­al­nej i uży­wa­nia pre­zer­wa­tyw. Spra­wa doty­czy Ros­sa Kirk­pa­tric­ka i kobie­ty pozna­nej przez nie­go przez inter­net w mar­cu 2017 roku. Według zapi­sów sądo­wych kobie­ta zgo­dzi­ła się na współ­ży­cie pod warun­kiem, że Kirk­pa­trick uży­je pre­zer­wa­ty­wy. Tam­tej nocy para odby­wa­ła sto­su­nek dwu­krot­nie, przy czym dru­gi raz męż­czy­zna nie zasto­so­wał zabez­pie­cze­nia. Jego part­ner­ka zda­ła sobie spra­wę z tego fak­tu już po współżyciu.

Kirk­pa­trick został oskar­żo­ny o prze­moc sek­su­al­ną w opar­ciu o trzy prze­słan­ki, któ­re począt­ko­wo zosta­ły odrzu­co­ne ze wzglę­du na brak dowo­dów, poda­je sąd najwyższy.

REKLAMA

Jed­nak w 2020 roku sąd ape­la­cyj­ny Kolum­bii Bry­tyj­skiej naka­zał powtór­ne roz­pa­trze­nie spra­wy, ponie­waż uznał, że pierw­szy sędzia nie powi­nien odrzu­cić zarzu­tów ze wzglę­du na brak dowo­dów. Część sędziów stwier­dzi­ła, że zgo­da na współ­ży­cie sek­su­al­ne z zabez­pie­cze­niem nie jest tym samym co zgo­da na sto­su­nek bez pre­zer­wa­ty­wy. Jeden z sędziów powie­dział też, że dzia­ła­nie Kirk­pa­tric­ka może być uzna­ne za oszustwo.

Wte­dy Kirk­pa­trick odwo­łał się od tej decy­zji i w ten spo­sób spra­wa tra­fi­ła do sądu naj­wyż­sze­go. A sędzia She­ilah L. Mar­tin stwier­dzi­ła, że w przy­pad­ku, gdy uży­cie pre­zer­wa­ty­wy jest warun­kiem współ­ży­cia, nie ma zgo­dy na sto­su­nek sek­su­al­ny bez zabez­pie­cze­nia, dla­te­go roz­pra­wa musi się odbyć ponownie.