W ponie­dzia­łek 1 sierp­nia 2022 o godzi­nie W w War­sza­wie czy­li 11 przed połu­dniem w Toron­to odby­ły się obcho­dy kolej­nej rocz­ni­cy roz­po­czę­cia Powsta­nia War­szaw­skie­go przed Pomni­kiem Katyń­skim. Rela­cja z uroczystości.