Rocz­ni­ca Powsta­nia Mis­sis­sau­ga 2022

Obcho­dy rocz­ni­cy Powsta­nia War­szaw­skie­go w Mis­sis­sau­dze zor­ga­ni­zo­wa­ne przez Kon­gres Polo­nii Kana­dyj­skiej Okręg Mis­sis­sau­ga. Rela­cja z wydarzenia