Fede­ral­ny mini­ster ds. bez­pie­czeń­stwa publicz­ne­go, Mar­co Men­di­ci­no, ogło­sił, że 19 sierp­nia wej­dzie w życie tym­cza­so­wy zakaz impor­tu bro­ni krót­kiej do Kana­dy. Mini­ster powie­dział, że zakaz będzie doty­czył nie­mal wszyst­kich osób indy­wi­du­al­nych i przed­się­biorstw w kra­ju. „Bio­rąc pod uwa­gę, że pra­wie cała broń krót­ka w Kana­dzie jest impor­to­wa­na, wpro­wa­dza­my prak­tycz­ne zamro­że­nie rynku”.

Men­di­ci­no dodał, że zakaz pozo­sta­nie w mocy do momen­tu uchwa­le­nia przez Par­la­ment sta­łe­go zaka­zu impor­tu. Zakaz został zapro­po­no­wa­ny w usta­wie C‑21, przed­sta­wio­nej w maju 2022 roku. W tej samej usta­wie zna­la­zły się nowe restryk­cje doty­czą­ce zaku­pu i posia­da­nia bro­ni krótkiej.

Tym­cza­so­wy zakaz impor­tu nie musi być zatwier­dza­ny przez Par­la­ment, jeśli wyda­je go mini­ster spraw zagra­nicz­nych uza­sad­nia­jąc to wzglę­da­mi bez­pie­czeń­stwa wewnętrz­ne­go. Mini­ster Men­di­ci­no wypo­mniał kon­ser­wa­ty­stom blo­ko­wa­nie wysił­ków libe­ra­łów, by uchwa­lić usta­wę C‑21. Stwier­dził, że brak usta­wy przy­czy­nia się do strze­la­nin i naj­więk­szych tra­ge­dii w kraju.

REKLAMA

W tym roku import pisto­le­tów i rewol­we­rów w okre­sie od stycz­nia do czerw­ca było 52 proc. więk­szy niż w tym samym cza­sie w roku ubiegłym.