Assem­bly of Mani­to­ba Chiefs pozba­wi­ło tytu­łu wiel­kie­go wodza Arle­na Duma­sa, któ­ry został oskar­żo­ny o mole­sto­wa­nie sek­su­al­ne. Przy­wód­cy lud­no­ści rdzen­nej zagło­so­wa­li w tej spra­wie w pią­tek. Gło­so­wa­nie odby­ło się za zamknię­ty­mi drzwia­mi i zakoń­czy­ło się wyni­kiem 30 do 13. Dumas już wcze­śniej był zawie­szo­ny w wyko­ny­wa­niu obo­wiąz­ków po tym, jak w maju pra­cow­ni­ca jego biu­ra zło­ży­ła prze­ciw­ko nie­mu skargę.

Dumas twier­dzi, że oskar­że­nia są bez­pod­staw­ne. Wydał oświad­cze­nie, w któ­rym poin­for­mo­wał, że odby­wa lecze­nie z powo­du trau­my. Nie uczest­ni­czył w piąt­ko­wym spo­tka­niu Zgro­ma­dze­nia Wodzów.

W spra­wie Duma­sa wsz­czę­to nie­za­leż­ne śledz­two, któ­re wyka­za­ło, że Dumas rze­czy­wi­ście dopu­ścił się mole­sto­wa­nia w miej­scu pracy.

REKLAMA

To nie pierw­szy raz, gdy prze­ciw­ko Duma­so­wi zło­żo­no skar­gę. W 2019 roku wódz tym­cza­so­wo ustą­pił ze sta­no­wi­ska, gdy kobie­ta wywo­dzą­ca się z lud­no­ści rdzen­nej twier­dził, iż nama­wiał ją do związ­ku w mediach spo­łecz­no­ścio­wych, posłu­gu­jąc się fał­szy­wą tożsamością.

Dumas został wybra­ny na wiel­kie­go wodza w 2017 roku i ponow­nie w 2021. Assem­bly of Mani­to­ba Chiefs repre­zen­tu­je 62 ple­mio­na w prowincji.