Chi­ny wspie­ra­ją Rosję w woj­nie z Ukra­iną. Na dowód tego ukra­iń­ska agen­cja infor­ma­cyj­na „Tpy­xa” opu­bli­ko­wa­ła nagra­nie wyko­na­ne w Rosto­wie, na któ­rym widać chiń­ski sprzęt woj­sko­wy prze­wo­żo­ny na plat­for­mach kole­jo­wych. Por­tal „Bul­ga­rian­mi­li­ta­ry” alar­mu­je, że w naj­bliż­szych tygo­dniach Pekin może wysłać jesz­cze wię­cej sprzę­tu woj­sko­we­go dla Rosji.

Film opu­bli­ko­wa­ny przez agen­cję „Tpy­xa” został nagra­ny w Rosto­we, a na znaj­du­ją­cych się tam plat­for­mach kole­jo­wych usta­wio­ne są sprzę­ty woj­sko­we chiń­skiej pro­duk­cji. Na wideo widać pojaz­dy cię­ża­ro­we Ive­co VM 90, któ­re od 1999 roku, wyko­rzy­sty­wa­ne są przez chiń­ską armię do trans­por­tu pie­cho­ty czy amu­ni­cji. Zare­je­stro­wa­no rów­nież cię­ża­rów­ki Shac­man Sha­anxi SX2300 8×8. Jak zauwa­ża por­tal „Bul­ga­rian­mi­li­ta­ry”, pojaz­dy te mają o 2 tys. kg więk­szą ładow­ność niż rosyj­skie KamAZ’y. Ponad­to na plat­for­mach znaj­do­wa­ły się dwie cyster­ny, cię­ża­rów­ka z zabu­do­wą ser­wi­so­wą oraz podob­ne sprzęty.

Buł­gar­ski por­tal alar­mu­je, że obec­ność chiń­skie­go sprzę­tu w Rosto­wie może zwia­sto­wać następ­ne trans­por­ty. „Bul­ga­rian­mi­li­ta­ry” zauwa­ża rów­nież, że dla Peki­nu jest to test sprzę­tu woj­sko­we­go w warun­kach wojny.

Wcze­śniej Air­ways maga­zi­ne poin­for­mo­wał, że rosyj­skie lot­nic­two cywil­ne zosta­ło wspar­te chiń­ski­mi czę­ścia­mi zamien­ny­mi. Z powo­du sank­cji  Rosja ma pro­ble­my z ser­wi­so­wa­niem zachod­nich samo­lo­tów a sank­cje  UE i USA obej­mu­ją sprze­daż czę­ści dla lata­ją­cych w Rosjo boein­gów i airbusów.

Amba­sa­dor Chiń­skiej Repu­bli­ki Ludo­wej w Moskwie Zhang Han­hui nazwał Sta­ny Zjed­no­czo­ne „głów­nym inspi­ra­to­rem” woj­ny na Ukra­inie i oskar­żył Waszyng­ton o dąże­nie do „zmiaż­dże­nia” Rosji. Amba­sa­dor powie­dział, że Sta­ny Zjed­no­czo­ne zagna­ły Rosję w róg pro­wa­dząc eks­pan­sję NATO i wspie­ra­jąc siły poli­tycz­ne dążą­ce do włą­cze­nia Ukra­iny do Unii Euro­pej­skiej  - poin­for­mo­wał por­tal tele­wi­zji Al Jazeera.

W wywia­dzie Zhang powie­dział, że sto­sun­ki chiń­sko-rosyj­skie weszły w „naj­lep­szy okres w histo­rii, cha­rak­te­ry­zu­ją­cy się naj­wyż­szym pozio­mem wza­jem­ne­go zaufa­nia, naj­wyż­szym stop­niem inte­rak­cji i naj­więk­szym zna­cze­niem stra­te­gicz­nym” –  cyto­wa­ła Al Jazeera.