Mini­ster zdro­wia Onta­rio nie wyklu­cza pry­wa­ty­za­cji opie­ki zdro­wot­nej, ponie­waż rząd szu­ka spo­so­bów na pora­dze­nie sobie z poważ­nym nie­do­bo­rem per­so­ne­lu, któ­ry obcią­ża szpi­ta­le w całej prowincji.

Sylvia Jones powie­dzia­ła, że ​​rząd roz­wa­ża wie­le pomy­słów, aby nie dopu­ścić do zamknię­cia oddzia­łów pogo­to­wia ratunkowego

Zapy­ta­na, czy rząd roz­wa­ża pry­wa­ty­za­cję, Jones powie­dzia­ła, że „na sto­le są wszyst­kie opcje”.

„W Onta­rio mamy róż­ne moż­li­wo­ści, a my je zba­da­my” – świad­czy­ła Jones  w legislaturze.

Jones  pro­wa­dzi­ła roz­mo­wy z kor­po­ra­cja­mi szpi­tal­ny­mi w całej pro­win­cji, aby roz­wią­zać pro­blem. Powie­dzia­ła, że ​​rząd roz­wa­ża zmia­ny w sys­te­mie opie­ki zdro­wot­nej, cho­ciaż nie spre­cy­zo­wa­ła, jakie  mia­ły­by one być.

„Zawsze mie­li­śmy sys­tem publicz­nej opie­ki zdro­wot­nej w pro­win­cji Onta­rio i będzie­my go kon­ty­nu­ować” – dodała.

„Czy patrzy­my na opcje? Abso­lut­nie. Ist­nie­ją jurys­dyk­cje w innych czę­ściach Kana­dy, na świe­cie, któ­re mają inne moż­li­wo­ści, któ­rym przyj­rzy­my się i wszyst­kie te suge­stie są bra­ne pod uwagę”.

Tym­cza­so­wy lider NDP Peter Tabuns uznał, że jaka­kol­wiek pry­wa­ty­za­cja opie­ki zdro­wot­nej „była­by kata­stro­fą dla Ontario”.