Miesz­kań­cy okrę­gu 1 w Toron­to będą mieć nowe­go rad­ne­go. Na razie zgło­si­ło się 21 kan­dy­da­tów. Wybo­ru doko­na­ją jed­nak nie miesz­kań­cy, a rad­ni mia­sta pod­czas spe­cjal­ne­go posie­dze­nia w ponie­dzia­łek. Nowo wybra­na oso­ba będzie spra­wo­wać funk­cję do cza­su naj­bliż­szych wybo­rów miej­skich, czy­li do 24 paź­dzier­ni­ka. Kaden­cja rady koń­czy się w poło­wie listopada.

Wśród osób, któ­re zgło­si­ły swo­ją kan­dy­da­tu­rę, jest Ali­son Can­ning. Can­ning star­to­wa­ła w wybo­rach do rady toron­toń­skie­go kura­to­rium szkół kato­lic­kich w 2018 roku. Teraz zapo­wia­da, że jako rad­na mia­sta chcia­ła­by bro­nić rodzi­ców i miesz­kań­ców okrę­gu, któ­rzy czę­sto są nowy­mi imi­gran­ta­mi i nie potra­fią wal­czyć o swo­je pra­wa lub napo­ty­ka­ją na bariery.

Aktor i akty­wi­sta Devan­shu Narang zapo­wia­da, że jeśli zosta­nie wybra­ny, to będzie zwal­czał nie­na­wiść, a tak­że zadba o trans­port publicz­ny i infra­struk­tu­rę. Obie­cu­je, że zale­ży mu na dro­gach, par­kach i mieszkalnictwie.

Wal­ter Alva­rez-Bar­da­les, urzęd­nik publicz­ny zaan­ga­żo­wa­ny w obro­nę osób nie­peł­no­spraw­nych i wal­kę z bie­dą, zapo­wia­da, że chce, by miesz­kań­cy Toron­to czer­pa­li korzy­ści z pra­cy rady.

O sta­no­wi­sko rad­nej ubie­ga się też urzęd­nicz­ka Rose Mil­czyn. Jej prio­ry­te­ty to miej­sca pra­cy, bez­pie­czeń­stwo publicz­ne oraz stan­dar­dy doty­czą­ce miej­skie­go licen­cjo­no­wa­nia i nieruchomości.

Jeśli cho­dzi o jesien­ne wybo­ry, to w okrę­gu 1 swo­ją kan­dy­da­tu­rę zgło­si­ło jak dotąd osiem osób. Wśród nich jest Narang. Alva­rez-Bar­da­les zapo­wia­da, że też się zgło­si. Mil­czyn z kolei odrzu­ca taką moż­li­wość. Can­ning jesz­cze nie jest zdecydowana.

To już dru­gi raz, gdy w okrę­gu 1 jest wakat. W czerw­cu miej­sce zwol­nił Micha­el Ford – został wybra­ny do par­la­men­tu pro­win­cji. NA jego miej­sce wybra­no Rose­ma­rie Bry­an, któ­ra jed­nak zre­zy­gno­wa­ła po kil­ku godzi­nach, gdy wyszły na jaw jej homo­fo­bicz­ne i isla­mo­fo­bicz­ne komen­ta­rze zamiesz­cza­ne w inter­ne­cie. Bur­mistrz John Tory, któ­ry gło­so­wał za wybo­rem Bry­an, powie­dział, że rad­na słusz­nie postą­pi­ła rezygnując.