Dyrek­tor gene­ral­ny Pfi­ze­ra poin­for­mo­wał 15 sierp­nia, że ​​uzy­skał pozy­tyw­ny wynik testu na obec­ność COVID-19.

Albert Bour­la , któ­ry jest rów­nież pre­ze­sem fir­my powie­dział, że „czu­je się dobrze” i ma łagod­ne objawy.

Bour­la, ma  lat 60, i jest po  czte­rech  daw­kach  szcze­pion­ki COVID-19 swo­jej fir­my, któ­ra oka­zu­je się coraz mniej sku­tecz­na w wal­ce z infek­cją wiru­sem wywo­łu­ją­cym COVID-19.

„Doszli­śmy tak dale­ko w naszych wysił­kach w wal­ce z tą cho­ro­bą, że jestem pewien, iż szyb­ko wyzdro­wie­ję. Jestem nie­sa­mo­wi­cie wdzięcz­ny za nie­stru­dzo­ne wysił­ki moich kole­gów z Pfi­zer, któ­rzy pra­co­wa­li nad udo­stęp­nie­niem szcze­pio­nek i tera­pii dla mnie i ludzi na całym świe­cie” – napi­sał Bourla.

Cho­ry izo­lu­je się i zaczął brać  Paxlo­vid, anty­wi­ru­so­wy lek  Pfi­ze­ra na COVID-19.

W grud­niu 2021 r. ame­ry­kań­ski rząd wydał zezwo­le­nie na sto­so­wa­nie leku Paxlo­vid w try­bie nagłym dla osób w wie­ku co naj­mniej 12 lat, u któ­rych wynik testu na COVID-19 jest pozy­tyw­ny i któ­re są uwa­ża­ne za oso­by o wyso­kim ryzy­ku pro­gre­sji do cięż­kie­go stanu.

 

Paxlo­vid stał się naj­bar­dziej roz­po­wszech­nio­nym lecze­niem COVID-19 w USA; został poda­ny pre­zy­den­to­wi Joe Bide­no­wi po tym, jak nie­daw­no uzy­skał pozy­tyw­ny wynik testu na COVID-19.

Biden, któ­ry rów­nież otrzy­mał czte­ry daw­ki szcze­pion­ki fir­my Pfi­zer, doświad­czył nawro­tu obja­wów po nega­tyw­nym wyni­ku testu, co jest typo­we dla osób otrzy­mu­ją­cych Paxlovid.

Bour­la jest jed­nym z tych, któ­rzy wcze­śniej pro­mo­wa­li szcze­pion­ki COVID-19 jako w 100% sku­tecz­ne prze­ciw­ko infekcji.

Pfi­zer i Moder­na nale­żą do firm pra­cu­ją­cych nad daw­ka­mi przy­po­mi­na­ją­cy­mi spe­cy­ficz­ny­mi dla warian­tu Omi­cron. Mogły­by onee zostać wpro­wa­dzo­ne w Sta­nach Zjed­no­czo­nych już w przy­szłym miesiącu.