W sobo­tę 13 sierp­nia 2022r. w Domu Pol­skim SPK w Otta­wie odbył
się Ban­kiet z oka­zji Świę­ta Woj­ska Pol­skie­go połą­czo­ny z
obcho­da­mi 75. rocz­ni­cy powsta­nia Sto­wa­rzy­sze­nia Polskich
Kom­ba­tan­tów Koła nr 8 w Otta­wie, któ­re­go Mistrzem cere­mo­nii był
Wice­pre­zes Koła Kol. Józef Semrau.
Przed przed­sta­wie­niem dostoj­nych gości, Kole­ga Sem­rau nadmienił,
że wie­lu człon­ków Koła nie mogło uczest­ni­czyć w uroczystym
ban­kie­cie z powo­du pode­szłe­go wie­ku, prze­by­wa­niu w domu opieki
lub w szpi­ta­lu. Uczest­ni­cy uro­czy­sto­ści skie­ro­wa­li do nich najlepsze
życze­nia i modlitwy.
Ban­kiet zaszczy­ci­li swo­ją obec­no­ścią, nastę­pu­ją­cy dostoj­ni goście:
• Kole­żan­ka Major Ewa Poniń­ska-Kono­pac­ka – Dama Orderu
Wojen­ne­go Vir­tu­ti Mili­ta­ri z cór­ką Barbarą.
• Jego Eks­ce­len­cja Pan Witold Dziel­ski, Amba­sa­dor RP w Kanadzie,
wraz z mał­żon­ką Anną i z synem Tytusem.
• Wie­leb­ny Ojciec Anto­ni Degu­tis, Pro­boszcz pol­skiej Para­fii św.
Jac­ka i Kape­lan Koła.
•Koman­dor Krzysz­tof Ksią­żek, Atta­ché Obro­ny RP w Kana­dzie, z
mał­żon­ką Barbarą.
• Pani Nata­lia Kubik, Kon­sul RP w Ottawie.
• Pan Joel Har­den, (MPP-Otta­wa Cen­tre), poseł Par­la­men­tu Prowincji
Ontario.
• Kol. Andrzej Ruta, Pre­zes Zarzą­du Głów­ne­go Stowarzyszenia
Pol­skich Kom­ba­tan­tów w Kana­dzie z mał­żon­ką Barbarą.
• dr Elż­bie­ta Kom­sta, Pre­zes Kon­gre­su Polo­nii Kanadyjskiej-Okręg
Ottawa.
• Gene­rał Bry­ga­dy (ret.) dr Robert Williams.
• Pod­puł­kow­nik (ret.) David Allan Quick – Roy­al Cana­dian Corps of
Signals.

całość spra­woz­da­nia w for­ma­cie pdf tutaj