Kolej­na z naszych redak­cyj­nych roz­mów — tym razem znów o koro­na­wi­ru­sie i środ­kach pomo­cy sto­so­wa­nych przez pań­stwa do zwal­cza­nia skut­ków eko­no­micz­nych izo­lo­wa­nia ludzi i naka­zu zamy­ka­nia biznesów.

Pod­czas wywo­dów wyra­żo­na zosta­ła opi­nia, aby o pomoc rzą­do­wą w Kana­dzie sta­rać się zaraz jak naj­wcze­śniej ponie­waż obcią­że­nie ser­we­rów kom­pu­te­ro­wych będzie olbrzymie.