Rodzi­cu wspie­raj każ­dą eks­pre­sję płcio­wą swe­go pół­rocz­ne­go potomka

Mini­ster­stwo Zdro­wia Kolum­bii Bry­tyj­skiej opu­bli­ko­wa­ło  bro­szu­rę infor­ma­cyj­ną dla rodzi­ców małych dzie­ci zaty­tu­ło­wa­ną „Pierw­sze kro­ki malucha”.

Jest ona prze­zna­czo­na dla rodzi­ców dzie­ci w wie­ku od 6 do 36 mie­się­cy i mię­dzy inny­mi uczy rodzi­ców, jak zwra­cać uwa­gę na „eks­pre­sję płcio­wą” i „toż­sa­mość płcio­wą” swe­go dziec­ka ape­lu­jąc jed­no­cze­śnie do “wspie­ra­nia wszyst­kich toż­sa­mo­ści płcio­wych” — *za wyjąt­kiem* two­spi­rit, któ­ra jest zare­zer­wo­wa­na dla dziec­ka  rdzen­ne­go pochodzenia.