Potęż­ny pożar wybuchł w pią­tek w 42-pię­tro­wym wie­żow­cu w środ­ko­wych Chi­nach, nale­żą­cym do naj­więk­sze­go dostaw­cy usług tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nych w kra­ju, ale nie odno­to­wa­no żad­nych obra­żeń, poin­for­mo­wa­li urzędnicy.

Kil­ka pozio­mów budyn­ku Chi­na Tele­com w Chang­sha, sto­li­cy cen­tral­nej pro­win­cji Hunan, zosta­ło znisz­czo­nych przez pożar. Według miej­skiej stra­ży pożar­nej wysła­no 280 stra­ża­ków, któ­rzy byli w sta­nie natych­miast uga­sić pożar 218-metro­we­go wieżowca.

Według Chi­na Tele­com nie zgło­szo­no żad­nych obra­żeń ani zgo­nów, a usłu­ga tele­fo­nii komór­ko­wej nie zosta­ła zakłó­co­na, cho­ciaż użyt­kow­ni­cy mediów spo­łecz­no­ścio­wych zgła­sza­li, że nie mogą korzy­stać ze swo­ich telefonów.
Fil­my z poża­ru poka­zy­wa­ły jed­ną stro­nę budyn­ku zwę­glo­ną   i gruz spa­da­ją­cy na zie­mię. Inne nagra­nia z lokal­nych mediów poka­za­ły, że pra­cow­ni­cy z powo­dze­niem ewa­ku­owa­li się z obiektu.

Nie było natych­mia­sto­wych infor­ma­cji o przy­czy­nie pożaru.