Pre­zes IPN o skut­kach inwa­zji na Pol­skę 17 września

Pre­zes Insty­tu­tu Pamię­ci Naro­do­wej Karol Nawroc­ki powie­dział, że agre­sja Armii Czer­wo­nej na Pol­skę 17 wrze­śnia 1939 roku była nożem wbi­tym w ple­cy — Pol­sce i Pola­kom. Mija 83. rocz­ni­ca tego wyda­rze­nia. 17 wrze­śnia 1939 roku nad ranem, łamiąc pakt o nie­agre­sji, Armia Czer­wo­na zaata­ko­wa­ła tyły pol­skich wojsk wal­czą­cych z Niemcami.

- Mimo boha­ter­skiej posta­wy funk­cjo­na­riu­szy Kor­pu­su Ochro­ny Pogra­ni­cza, pol­skich żoł­nie­rzy ta sowiec­ka inwa­zja skoń­czy­ła się podzia­łem, nie tyl­ko Pol­ski, ale i całej Euro­py Środ­ko­wo-Wschod­niej. Wypeł­nie­niem pak­tu Hitler-Sta­lin. Rib­ben­trop-Moło­tow. To przy­nio­sło tra­ge­dię II woj­ny świa­to­wej, wska­za­ło też na zagro­że­nia, któ­re spo­tka­ły Pol­skę po roku 1945, bo to, co nie uda­ło się w pierw­szej poło­wie lat czter­dzie­stych, zosta­ło wypeł­nio­ne przez Zwią­zek Sowiec­ki, już po poko­na­niu Hitle­ra, po roku 1945, kie­dy Pol­ska sta­ła się sowiec­ką kolo­nią — wyja­śnia pre­zes IPN.

W wyni­ku sowiec­kiej inwa­zji wycier­pia­ły set­ki tysię­cy osób. To z jed­nej stro­ny sym­bol śmier­ci i bar­ba­rzyń­stwa, doko­na­ne­go na pol­skich ofi­ce­rach — któ­re­go sym­bo­lem jest Katyń — ale nale­ży pamię­tać rów­nież, że pod­sta­wo­wą for­mą repre­sji poli­tycz­nych, obok aresz­to­wań, sta­no­wi­ły depor­ta­cje, doda­je pre­zes IPN.

- Sta­lin wypeł­nił w ten spo­sób zobo­wią­za­nia wobec Hitle­ra — wyni­ka­ją­ce z taj­ne­go pro­to­ko­łu do pak­tu Rib­ben­trop-Moło­tow — mówi pre­zes IPN Karol Nawroc­ki (IAR)

- Czte­ry wiel­kie akcje depor­ta­cyj­ne, w wyni­ku któ­rych w bydlę­cych wago­nach porwa­no Pola­ków w dale­kie zakąt­ki Związ­ku Sowiec­kie­go. Część z nich nigdy nie powró­ci­ła do Pol­ski, więc na ska­lę repre­sji sowiec­kich musi­my patrzeć przez pry­zmat tych, któ­rzy zosta­li zamor­do­wa­ni, któ­rzy zosta­li wywie­zie­ni, ale też przez pró­by zabi­ja­nia pol­skie­go ducha — przez Zwią­zek Sowiec­ki. Edward Rydz Śmi­gły powie­dział kie­dyś, że “Niem­cy zabi­ją nasze cia­ła, a Sowie­ci naszą duszę” — więc ska­la zbrod­ni i sowiec­kich, i nie­miec­kich i krzyw­da wyrzą­dzo­na pol­skie­mu naro­do­wi była ogrom­na — tłu­ma­czy pre­zes Insty­tu­tu Pamię­ci Narodowej.

83 lata temu sowiec­ka pro­pa­gan­da mówi­ła o ban­kruc­twie pol­skie­go pań­stwa i koniecz­no­ści obro­ny Bia­ło­ru­si­nów oraz Ukra­iń­ców, dziś nadal prze­ży­wa­my sta­łe zagro­że­nie sys­te­mu komu­ni­stycz­ne­go, wyja­śnia Karol Nawrocki.

Zwią­zek Sowiec­ki zajął obszar bli­sko 200 tysię­cy kilo­me­trów kwa­dra­to­wych nasze­go tery­to­rium, zamiesz­ka­ny przez oko­ło 13 milio­nów osób. Dla Józe­fa Sta­li­na była to oso­bi­sta zemsta za klę­skę ponie­sio­ną pod­czas najaz­du na Pol­skę w 1920 roku.

Sowiec­ka agre­sja na nasz kraj roz­po­czę­ła naj­tra­gicz­niej­szy roz­dział w histo­rii zsy­łek setek tysię­cy Pola­ków na Sybe­rię i do Kazachstanu.

za ipn/polskie radio