Pre­zy­dent Rosji Wła­di­mir Putin i przy­wód­ca Chin Xi Jin­ping   spo­tka­li się w pią­tek na szczy­cie mają­cym na celu zakwe­stio­no­wa­nie hege­mo­nii Zachodu.

Szyb­ko jed­nak poja­wi­ły się pęk­nię­cia w soli­dar­no­ści, kie­dy pre­mier Indii powie­dział Puti­no­wi, że „nie czas” na wojny.

Napię­cia dodat­ko­wo potę­go­wał fakt, że trwa­ły zacie­kłe star­cia gra­nicz­ne  sił Kir­gi­sta­nu i Tadży­ki­sta­nu pod­czas gdy przy­wód­cy tych państw byli obec­ni na spotkaniu

Zda­niem Waszyng­to­nu  wypo­wie­dzi Puti­na na szczy­cie świad­czą, że Chi­ny i Indie zwięk­szy­ły pre­sję na Rosję, by zakoń­czy­ła ofen­sy­wę mili­tar­ną na Ukrainie.

Spo­tka­nie Szan­ghaj­skiej Orga­ni­za­cji Współ­pra­cy (SZOW) w byłym sowiec­kim Uzbe­ki­sta­nie zgro­ma­dzi­ło Puti­na i Xi oraz przy­wód­ców państw człon­kow­skich  Indii, Paki­sta­nu i czte­rech państw Azji Środ­ko­wej, a tak­że pre­zy­den­tów Ira­nu i Turcji.

Putin i Xi spo­tka­li się w czwar­tek na pierw­szych roz­mo­wach twa­rzą w twarz, odkąd Rosja wysła­ła woj­ska na Ukra­inę w lutym, oraz pod­czas pierw­szej podró­ży za gra­ni­cę chiń­skie­go przy­wód­cy od cza­su pan­de­mii koronawirusa.

Szczyt został zapro­po­no­wa­ny przez Kreml jako alter­na­ty­wa dla „orga­ni­za­cji zachod­nio­cen­trycz­nych”, w cza­sie rosną­cej pre­sji na Moskwę w spra­wie Ukra­iny i rosną­ce­go nie­za­do­wo­le­nia Peki­nu z powo­du popar­cia USA dla Tajwanu.

Xi powie­dział zebra­nym przy­wód­com, że nad­szedł czas na prze­kształ­ce­nie sys­te­mu mię­dzy­na­ro­do­we­go i „porzu­ce­nie gier o sumie zero­wej i poli­ty­ki blokowej”.

Wszyst­kie kra­je powin­ny „współ­pra­co­wać w celu pro­mo­wa­nia roz­wo­ju ładu mię­dzy­na­ro­do­we­go w bar­dziej spra­wie­dli­wym i racjo­nal­nym kie­run­ku”, powie­dział Xi na wspól­nej sesji.

Putin pochwa­lił rosną­ce wpły­wy kra­jów spo­za Zacho­du, ude­rza­jąc w to, co nazwał „instru­men­ta­mi pro­tek­cjo­ni­zmu, nie­le­gal­nych sank­cji i eko­no­micz­ne­go egoizmu”.

„Rosną­ca rola współ­pra­cu­ją­cych ze sobą nowych ośrod­ków wła­dzy… sta­je się coraz bar­dziej wyraź­na” – powie­dział Putin.

W swo­ich wystą­pie­niach pre­mier Indii Naren­dra Modi powie­dział Puti­no­wi: „Eks­ce­len­cjo, wiem, że dzi­siej­szy czas nie jest cza­sem woj­ny”. Putin odparł Modie­mu, że zna „oba­wy” Indii zwią­za­ne z kon­flik­tem, powta­rza­jąc argu­men­ty, któ­rych uży­wał z Xi dzień wcześniej.

„Zro­bi­my co w naszej mocy, aby jak naj­szyb­ciej to zakoń­czyć” – dodał Putin, oskar­ża­jąc Kijów o odrzu­ce­nie negocjacji.

„Myślę, że to, co sły­szysz z Chin, z Indii, odzwier­cie­dla oba­wy na całym świe­cie o skut­ki rosyj­skiej agre­sji na Ukra­inę” – sko­men­to­wał  sekre­tarz sta­nu USA Anto­ny Blin­ken. „Myślę, że zwięk­sza to pre­sję na Rosję, by zakoń­czy­ła agresję”.

Putin powie­dział póź­niej, że Rosja nie spie­szy się z zakoń­cze­niem akcji wojskowej.

„Nasze ope­ra­cje ofen­syw­ne w samym Don­ba­sie nie koń­czą się. Idą w wol­nym tem­pie… armia rosyj­ska zaj­mu­je coraz to now­sze tery­to­ria” – powie­dział Putin na kon­fe­ren­cji pra­so­wej na zakoń­cze­nie szczytu.

Putin i Xi spo­tka­li się tak­że z pre­zy­den­tem Tur­cji Rece­pem Tay­y­ipem Erdo­ga­nem, któ­ry powie­dział zgro­ma­dzo­nym przy­wód­com, że podej­mo­wa­ne są wysił­ki „w celu jak naj­szyb­sze­go zakoń­cze­nia kon­flik­tu na Ukra­inie poprzez dyplomację”.

Putin powie­dział Erdo­ga­no­wi, któ­ry był klu­czo­wym pośred­ni­kiem w ogra­ni­czo­nych umo­wach mię­dzy Rosją a Ukra­iną, że Moskwie zale­ży na zbu­do­wa­niu bliż­szych wię­zi z Tur­cją i jest goto­wa „znacz­nie zwięk­szyć” eks­port do tego kraju.

za AFP


Komunikat chińskiego ministerstwa spraw zagranicznych:

Po połu­dniu 15 wrze­śnia cza­su lokal­ne­go pre­zy­dent Xi Jin­ping odbył dwu­stron­ne spo­tka­nie z pre­zy­den­tem Rosji Wła­di­mi­rem Puti­nem w Forum­lar Maj­mu­asi Com­plex w Samar­kan­dzie, aby wymie­nić poglą­dy na temat sto­sun­ków chiń­sko-rosyj­skich oraz kwe­stii mię­dzy­na­ro­do­wych i regio­nal­nych będą­cych przed­mio­tem wspól­ne­go zainteresowania.

Pre­zy­dent Xi zauwa­żył, że od począt­ku tego roku Chi­ny i Rosja utrzy­mu­ją sku­tecz­ną komu­ni­ka­cję stra­te­gicz­ną. Współ­pra­ca dwu­stron­na w róż­nych dzie­dzi­nach sta­le się roz­wi­ja, a dzia­ła­nia zwią­za­ne z Rokiem Wymia­ny Spor­to­wej są w toku, zaś współ­pra­ca na szcze­blu niż­szym niż kra­jo­wy i wymia­na mię­dzy­ludz­kie znacz­nie się roz­wi­ja. Oba kra­je utrzy­mu­ją ści­słą koor­dy­na­cję na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej w celu prze­strze­ga­nia pod­sta­wo­wych norm sto­sun­ków mię­dzy­na­ro­do­wych. W obli­czu zmian na świe­cie, naszych cza­sów i histo­rii Chi­ny będą współ­pra­co­wać z Rosją, aby wypeł­nić swo­je obo­wiąz­ki jako głów­nych kra­jów i ode­grać wio­dą­cą rolę we wpro­wa­dza­niu sta­bil­no­ści w świat zmian i nieładu.

Pre­zy­dent Xi pod­kre­ślił, że Chi­ny będą współ­pra­co­wać z Rosją w celu roz­sze­rze­nia sil­ne­go wza­jem­ne­go wspar­cia w kwe­stiach doty­czą­cych wza­jem­nych pod­sta­wo­wych inte­re­sów oraz pogłę­bie­nia prak­tycz­nej współ­pra­cy w han­dlu, rol­nic­twie, łącz­no­ści i innych obsza­rach. Obie stro­ny muszą wzmoc­nić koor­dy­na­cję i współ­pra­cę w ramach wie­lo­stron­nych ram, w tym Szan­ghaj­skiej Orga­ni­za­cji Współ­pra­cy (SCO), Kon­fe­ren­cji w spra­wie Współ­dzia­ła­nia i Środ­ków Budo­wa­nia Zaufa­nia w Azji (CICA) oraz BRICS w celu pro­mo­wa­nia soli­dar­no­ści i wza­jem­ne­go zaufa­nia mię­dzy róż­ny­mi stro­na­mi. prak­tycz­ną współ­pra­cę i ochro­nę inte­re­sów bez­pie­czeń­stwa regio­nu oraz wspól­nych inte­re­sów kra­jów roz­wi­ja­ją­cych się i ryn­ków wschodzących.

 

Pre­zy­dent Putin życzył 20. Zjaz­do­wi Naro­do­we­mu Komu­ni­stycz­nej Par­tii Chin (KPCh) peł­ne­go suk­ce­su i wie­rzył, że pod prze­wod­nic­twem pre­zy­den­ta Xi Jin­pin­ga Chi­ny będą nadal doko­ny­wać nowych osią­gnięć w roz­wo­ju gospo­dar­czym i spo­łecz­nym. Pre­zy­dent Putin zauwa­żył, że świat prze­cho­dzi wie­le zmian, ale jedy­ne, co pozo­sta­je nie­zmien­ne, to przy­jaźń i wza­jem­ne zaufa­nie mię­dzy Rosją a Chinami.

Wszech­stron­ne stra­te­gicz­ne part­ner­stwo koor­dy­na­cyj­ne mię­dzy Rosją a Chi­na­mi jest sta­bil­ne jak góry. Zarów­no Rosja, jak i Chi­ny opo­wia­da­ją się za bar­dziej spra­wie­dli­wym i roz­sąd­nym porząd­kiem mię­dzy­na­ro­do­wym, dając dobry przy­kład w sto­sun­kach mię­dzy­na­ro­do­wych. Stro­na rosyj­ska jest moc­no przy­wią­za­na do zasa­dy jed­nych Chin i potę­pia pro­wo­ka­cyj­ne posu­nię­cia poszcze­gól­nych państw w kwe­stiach doty­czą­cych pod­sta­wo­wych inte­re­sów Chin. Rosja skon­so­li­du­je i pogłę­bi dwu­stron­ną i wie­lo­stron­ną komu­ni­ka­cję i współ­pra­cę z Chi­na­mi oraz roz­sze­rzy współ­pra­cę w klu­czo­wych obsza­rach, takich jak han­del i ener­gia. Rosja będzie współ­pra­co­wać z Chi­na­mi na rzecz trwa­łej, pogłę­bio­nej współ­pra­cy państw SzOW w opar­ciu o zasa­dę nie­in­ge­ren­cji w wewnętrz­ne spra­wy dru­giej stro­ny, aby zbu­do­wać auto­ry­ta­tyw­ną plat­for­mę dla utrzy­ma­nia bez­pie­czeń­stwa i sta­bil­no­ści w regionie.

Pre­zy­dent Xi doce­nił prze­strze­ga­nie przez Rosję zasa­dy jed­nych Chin, pod­kre­śla­jąc, że Taj­wan jest czę­ścią Chin, stro­na chiń­ska sta­now­czo sprze­ci­wia się siłom sepa­ra­ty­stycz­nym „nie­pod­le­gło­ści Taj­wa­nu” i inge­ren­cji z zewnątrz, a żad­ne pań­stwo nie jest upraw­nio­ne do wystę­po­wa­nia w roli sędzie­go w spra­wie tajwańskiej .

W spo­tka­niu uczest­ni­czy­li Ding Xuexiang, Yang Jie­chi, Wang Yi, He Lifeng i inni urzędnicy.