Saturday, May 28, 2022

Podział mająt­ku

        Podział majatku dotyczy tylko par kończących formalne związki małżeńskie. Przy rozstaniu dzielą one majątek na pół automatycznie i w zasadzie bezapelacyjnie.  Sytuacji, w których...

Podział mająt­ku – pla­ny eme­ry­tal­ne i zmia­ny w pra­wie ontaryjskim

        Automatyczny podział majątku dotyczy tylko par kończących formalne związki małżeńskie. Przy rozstaniu dzielą one majątek na pół, w zasadzie bezapelacyjnie, chyba że spisały umowę...

Jacek Suli­mier­ski — Co nowe­go w podatkach

Z Jackiem Sulimierskim właścicielem firmy doradztwa podatkowego Taxtronix rozmawiamy o nowej sytuacji fiskalnej w kontekście zmian gospodarczych i politycznych. Jacek Sulimierski ma kilkudziesięcioletnie doświadczenie...

Marek Malic­ki: Waż­ne zmia­ny w pra­wie spadkowym

        Z dniem 1 stycznia 2022 r. w prowincji Ontario weszły w życie pewne istotne zmiany w zakresie prawa spadkowego i testamentowego. Omówię tylko kilka...

ALIMENTACJA DZIECI – TAJEMNICZE „SPECJALNE WYDATKI”

        Wprowadzenie w życie federalnych i ontaryjskich Child Support Guidelines znacznie uprościło większość kwestii związanych z alimentacją dzieci w Kanadzie. Zgodnie z Guidelines alimenty na...

Curyk: Czy moż­na kupić “tro­chę praw­ni­ka” do pomo­cy w spra­wie rodzinnej?

        Tradycyjny model usług prawnych, do dzisiaj bardzo rozpowszechniony, może być opisany  jako czarno-biały albo zero-jedynkowy. Można albo wynająć prawnika do prowadzenia całości sprawy, albo...

Opusz­cze­nie Kana­dy przez oso­by niezaszczepione

Szanowni Państwo, otrzymaliśmy od naszej Czytelniczki link do strony kanadyjskiego urzędu skarbowego, która określa w jaki sposób na użytek Urzędu Skarbowego staje  przestaje się być...

Final return, czy­li osta­tecz­ne roz­li­cze­nie podat­ko­we dla oso­by zmarłej

Kontynuacja tematu z poprzedniego numeru Jakie dochody rozlicza się w roku śmierci? Zasadniczo wszystko to samo, co normalnie z wyjątkiem wspomnianego we wcześniejszym artykule Capital...

Zmar­li muszą zapła­cić poda­tek w roku zgonu

Ale o ile wielu wierzy, że po śmierci nie trzeba się rozliczać ze swoich uczynków, to odwrotnie jest z rozliczeniem podatkowym. W Kanadzie nie...

Podział mająt­ku – Cana­da Pen­sion Plan – też pod­le­ga podziałowi

        Automatyczny podział majątku dotyczy tylko par kończących formalne związki małżeńskie. Przy rozstaniu dzielą one majątek na pół, w zasadzie bezapelacyjnie, chyba że spisały umowę...