Bur­mistrz wzy­wa do usu­nię­cia ame­ry­kań­skiej akty­wist­ki z pane­lu deba­ty w Win­ni­pe­gu
Bur­mistrz Brian Bow­man wezwał do usu­nię­cia ame­ry­kań­skiej akty­wist­ki Lin­dy Sar­so­ur z zapla­no­wa­ne­go na pią­tek spo­tka­nia w Win­ni­pe­gu.
Rada Pla­no­wa­nia Spo­łecz­ne­go w Win­ni­pe­gu i Kana­dyj­ski Muzuł­mań­ski Insty­tut Kobiet zapro­si­ły Sar­so­ur do udzia­łu w wyda­rze­niu pod tytu­łem Sor­ry Not Sor­ry: Una­po­lo­ge­ti­cal­ly Wor­king for Social Justi­ce.
Wyda­rze­nie zapla­no­wa­no na 26 kwiet­nia w cen­trum ukra­iń­skim.
„Bur­mistrz Bow­man nie uwa­ża za sto­sow­ne zapew­nie­nie tej oso­bie publicz­nej plat­for­my do dal­sze­go pro­pa­go­wa­nia anty­se­mic­kich poglą­dów i nie­na­wi­ści” — oświad­czył urząd bur­mi­strza.
Lin­da Sar­so­ur “nie­ustan­nie ata­ko­wa­ła pra­wo Izra­ela do ist­nie­nia”. Bur­mistrz zło­żył oświad­cze­nia w towa­rzy­stwie przed­sta­wi­cie­li Żydow­skiej Fede­ra­cji Win­ni­peg, B’nai Brith Cana­da i innych orga­ni­za­cji Win­ni­peg.
Sar­so­ur jest szcze­rym kry­ty­kiem pań­stwa Izra­el i zwo­len­ni­kiem praw pale­styń­skich. Zosta­ła oskar­żo­na o anty­se­mi­tyzm ze wzglę­du na jej popar­cie dla ruchu boj­ko­tu Izra­ela i obło­że­nia tego pań­stwa sank­cja­mi.
Ran Uka­shi, kra­jo­wy dyrek­tor Ligi Praw Czło­wie­ka w B’nai Brith Cana­da oskar­żył Sar­so­ur o “wystę­po­wa­nie wspól­nie z ter­ro­ry­sta­mi i baga­te­li­zo­wa­nie aktów anty­se­mi­ty­zmu”.
Kate Keh­ler, dyrek­tor ds. Pla­no­wa­nia spo­łecz­ne­go w Win­ni­peg, tłu­ma­czy­ła, że ​​Sar­so­ur zosta­ła zapro­szo­na ze wzglę­du na jej osią­gnię­cia w budo­wa­niu mostów mię­dzy gru­pa­mi spo­łecz­ny­mi.
Doda­ła, że Sar­so­ur nie zosta­ła­by zapro­szo­na, gdy­by pro­mo­wa­ła nienawiść.