Tory­si utwo­rzą mniej­szo­ścio­wy gabi­net na Wyspie Księ­cia Edwar­da; Par­tia Zie­lo­nych będzie ofi­cjal­ną opo­zy­cją.
Wybor­cy wybra­li Postę­po­wych Kon­ser­wa­ty­stów, któ­rzy stwo­rzą rząd mniej­szo­ścio­wy, pierw­szy w pro­win­cji od XIX wie­ku. Zie­lo­ni zaję­li dru­gie miej­sce. Tory­si zosta­li wybra­ni w 12 okrę­gach, pod­czas gdy Zie­lo­ni zdo­by­li dzie­więć. Czter­na­ście miejsc jest potrzeb­nych do więk­szo­ści w lokal­nej legi­sla­tu­rze.
Jest to histo­rycz­ny wynik dla Par­tii Zie­lo­nych, któ­ra utwo­rzy pierw­szą ofi­cjal­ną opo­zy­cję w Kana­dzie i zdo­by­wa­jąc naj­wię­cej miejsc jakie par­tia ma w jakiej­kol­wiek pro­win­cji. Zwy­cię­stwo PC to ostat­nie z serii wygra­nych w Alber­cie, Quebe­cu, Nowym Brunsz­wi­ku i Onta­rio — wszyst­ko w cią­gu ostat­nie­go roku.